SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 20. Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

42.

Na temelju odredbe članka i odredbe članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 21.6.2022, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke lokalnim porezima

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 39/18, 5/19, 23/20 i 16/21) (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 1. mijenja se i glasi:

'Ovom Odlukom određuju se vrste lokalnih poreza u Općini Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina), visina stope poreza, nadležna porezna tijela i ostala mjerila za njihovo utvrđivanje i naplatu u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Zakon).'

Članak 2.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

'Utvrđuje se visina poreza na potrošnju po stopi od 3% koja se obračunava na osnovicu utvrđenu Zakonom.'

Članak 3.

Članci 4., 5., 6. i 7. Odluke brišu se.

Članak 4.

Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:

' Utvrđuje se visina poreza na kuće za odmor od:

1. 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće koja se nalazi unutar područja naselja Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Turčići, Vantačići, Porat i Sveti Vid-Miholjice i

2. 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće koje se nalaze u ostalim područjima Općine Malinska-Dubašnica.'

Članak 5.

Članci 9., 10., 11., 12. i 13. Odluke brišu se.

Članak 6.

U članku 17. stavak. 1. podstavak c) točka 10. se briše

U članku 17. stavak 1. podstavak c) dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

Članak 7.

Članak 21. Odluke mijenja se i glasi:

' Utvrđuje se Ministarstvo financija, Porezna uprava, kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na dohodak iz članka 3. ove Odluke.

Utvrđuje se Općine Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor iz članka 8. ove Odluke.

Utvrđuje se Općine Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na javne površine iz članka 14. do članka 20. ove Odluke.'

Članak 8.

Članak 22. Odluke briše se.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-39

Malinska, 21.6.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2227&mjesto=51511&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr