SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD KRK

28.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 28/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad i druga prava Gradonačelnika koji svoju dužnost u Gradu Krku obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski).

Članak 2.

Gradonačelnik iz članka 1. ove Odluke ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za Gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 3.

Za vrijeme obnašanja dužnosti Gradonačelnika ima, osim prava na naknadu za rad, pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka.

Članak 4.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik ima pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Grada za službene potrebe, sukladno aktima Grada Krka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA:120-02/22-01/03

URBROJ: 2170-09-01-22-4

Krk, 13. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51500&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr