SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD KRK

26.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 28/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Krka

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 4.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

                                               *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 18/10 i 29/15).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA:120-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-3

Krk, 13. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51500&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr