SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD KRK

25.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu (“Narodne novine“, broj 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14, OIB:71183086599, za investicijsko zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od 11.000.000,00 HRK, radi financiranja projekta izgradnje svjetlovodne optičke mreže na području otoka Krka (u već izgrađenoj DTK infrastrukturi- cijevima), pod sljedećim uvjetima:

 1. Iznos kredita: 11.000.000,00 kn
 2. Rok korištenja: 31. 12. 2024.
 3. Vrsta kredita: investicijski kredit
 4. Kamatna stopa: 0,99 % fiksna
 5. Naknada za obradu zahtjeva: 0,05% = 5.250,00 kn
 6. Rok otplate 15 godina
 7. Način otplate: kvartalno
 8. Prva rata: 31. 3. 2025.
 9. Zadnja rata:31. 12. 2039.
 10. Dinamika otplate glavnice kredita: 60 jednakih tromjesečnih rata
 11. Dinamika uplate kamate: tromjesečno
 12. Instrumenti osiguranja: zadužnica SMART ISLAND KRK d.o.o., solidarno jamstvo Ponikve eko otok Krk d.o.o.
 13. Ostali uvjeti: vođenje 90% poslovanja SMART ISLAND KRK d.o.o. preko banke davatelja kredita.

Članak 2.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je odmah po sklapanju ugovora dostaviti ugovor o kreditu Gradu Krku, kako bi Grad Krk isti dostavio Ministarstvu financija u roku osam dana od dana sklapanja.

Članak 3.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je dostaviti Gradu Krku kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku od 5 dana po proteku kvartala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 403-02/22-01/02

URBROJ: 2170-09-01-22-5

Krk, 13. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr