SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD KRK

24.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine“, broj 147/21), Odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (“Narodne novine“ broj 147/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 70/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila te način financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu u iznosu od 2.896.407,00 kuna.

Ova odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Krka za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/21), Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine“, broj 147/21) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (“Narodne novine“ broj 147/21).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke, te ovom Odlukom, raspoređuju se za slijedeće rashode:

1. Rashode za zaposlene u JVP Grada, u udjelu od 90/100 u odnosu na ukupni iznos, odnosno u iznosu od 2.606.767,00 kuna i

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u udjelu od 10/100 u odnosu na ukupni iznos, odnosno u iznosu od 289.640,00 kuna.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2022. godinu, a u svezi potpisanog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, sklopljenog dana 5. prosinca 2018. godine.

Mjerilo za izračun plaća je broj zaposlenika u JVP Grada Krka, koji u 2022. godini iznosi 23.

Članak 4.

Rashodi za zaposlene u JVP Grada, u ukupnom iznosu od 2.606.767,00 kn, a prema kriterijima i mjerilima iz članka 3. ove Odluke, raspoređuju se:

- na plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada (bruto) u iznosu od 2.060.215,00 kn

- na doprinos na plaće u iznosu od 546.552,00 kn.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača odnosno izvoditelja, i to za:

- naknade troškova zaposlenima

- rashode za materijal i energiju

- rashode za usluge (usluge telefona, pošte, i prijevoza, tekućeg i investicijskog

održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i

najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge)

- ostali nespomenuti rashodi-premije osiguranja.

Članak 6.

Materijalni rashodi JVP Grada, u ukupnom iznosu od 289.640,00 kuna, prema kriterijima iz članka 5. ove Odluke, raspoređuju se na:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 72.000,00 kn,

- rashode za materijal i energiju u iznosu od 115.000,00 kn,

- rashode za usluge u iznosu od 90.640,00 kn

- premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 402-05/22-01/10

URBROJ: 2170-09-01-22-4

Krk, 13. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr