SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

97.

Na temelju članka 95. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 68/18., 110/18. i 32/20.), Zakona o vodama („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 66/19., 84/21.), članka 2. i 21. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 31/21.) i članka 48. stavak 1. podstavak 3. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina, na 6. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKA

o komunalnoj naknadi za vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Vodne građevine su građevine ili skupovi građevina zajedno s pripadajućim uređajima i opremom, koji čine tehničku odnosno tehnološku cjelinu, a služe za uređenje vodotoka i drugih površinskih voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda, za zahvaćanje voda radi njihova namjenskog korištenja i za zaštitu voda od onečišćenja.

Članak 2.

(1) Vodne građevine, s obzirom na njihovu namjenu, jesu:

1. regulacijske i zaštitne vodne građevine - nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i druge građevine pripadajuće ovim građevinama

2. komunalne vodne građevine:

2.1. građevine za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža cjevovoda i

2.2. građevine za javnu odvodnju - kanali za prikupljanje i odvodnju komunalnih otpadnih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, građevine i oprema za gospodarenje otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijamnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu kanala

3. vodne građevine za melioracije:

3.1. građevine za melioracijsku odvodnju su građevine iz stavka 2. ovoga članka

3.2. građevine za navodnjavanje - akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodna mreža i druge građevine pripadajuće ovim građevinama i

3.3. mješovite melioracijske građevine su građevine iz podtočaka 3.1. i 3.2. ove točke

4. vodne građevine za proizvodnju električne energije - brane, akumulacije, retencije, strojarnica, vodna komora, crpne stanice, dovodni i odvodni kanali, dovodni i odvodni tuneli i druge građevine, uređaji i oprema pripadajući ovim građevinama i

5. građevine za unutarnju plovidbu - objekti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama i lučke građevine, sukladno posebnim propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

(2) Građevine za melioracijsku odvodnju su kanali s pripadajućim crpnim stanicama, drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom i dijele se na: 1. građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

1.1. melioracijske građevine I. reda - glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode u prirodni ili umjetni prijamnik i

1.2. melioracijske građevine II. reda - glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne melioracijske mreže i odvode melioracijske građevine I. reda 2. građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju:

2.1. melioracijske građevine III. reda - sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih zemljišta i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine II. reda) i

2.2. melioracijske građevine IV. reda - parcelni ili detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih zemljišta odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda.

(3) Vodne građevine iz ovoga članka od interesa su za Republiku Hrvatsku.

(4) Građenje i održavanje vodnih građevina iz ovoga članka u interesu je Republike Hrvatske.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 3.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

-stambenog prostora,

-poslovnog prostora,

-garažnog prostora,

-građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

-neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Članak 4.

Vodne građevine definirane i određene u člancima 1. i 2. ove Odluke svrstavaju se u građevinsko zemljište koje se koristi za obavljanje poslovne djelatnosti u smislu članka 3. ove Odluke.

III. VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 5.

Raspodjela korištenja površina za obavljanje djelatnosti:

1. sportsko-rekreativna zona

2. turistička zona

3. površina za obavljanje poslovne djelatnosti za tehnološke potrebe obveznika

4. površina građevinskog objekta brane

5. površina dnevnog bazena i pripadajuće površine za tehnološke potrebe obveznika.

Članak 6.

Koeficijent namjene (Kn) utvrđuje se kako slijedi:

1. sportsko rekreacijska djelatnost 1,00

2. ugostiteljsko-turistička djelatnost 10

3. poslovna djelatnost za tehnološke potrebe 1,00

4. građevinski objekt za poslovnu djelatnost 1,00

5. poslovna djelatnost za tehničko-tehnološke potrebe 5,00.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Sastavni dio ove Odluke čini Plan raspodjele korištenja površina za obavljanje djelatnosti kao Prilog 1.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-66

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr