SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

53.

Na temelju članaka 67. – 70. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture u
Općini Lopar za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom određuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lopar za 2022. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Ovim Programom određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja a sve kao procjenu troškova građenja.

Troškovi se iskazuju u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici za građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i građevina i uređaja javne namjene, groblja i krematorija i javne rasvjete su:

  • prihodi od komunalnog doprinosa =1,600.000,00 kn
  • prihodi od poreza na korištenje

javnih površina =1,100.000,00 kn

  • prihodi od pomoći =6,000.000,00 kn
  • prihodi od prodaje zemljišta =1,503.000,00 kn
  • nakanda za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada .=2.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI .=10,205.000,00 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Članak 3.

Prihodi i primici utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =10,205.000,00 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2022. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 011-03/21-01/05

UR.BROJ: 2169/02-01-21-14

Lopar, 22. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51281&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr