SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA MATULJI

88.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 23.prosinca 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE MATULJI ZA 2022. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine donesu odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

1) Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

2) Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

3) Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

4) U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

5) Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

III. PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 5.

1) Proračunski korisnici uključivo i mjesne odbore koji imaju vlastiti račun (u daljnjem tekstu „Proračunski korisnici“) donose financijske planove sukladno važećim zakonskim propisima te svojim internim aktima.

2) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom, odnosno financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

3) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost Općinskog načelnika.

4) Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih iz stavka 3. ovog članka proračunski korisnici uključuju u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

5) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Članak 6.

1) Proračunski korisnici ne mogu pristupiti izmjenama financijskih planova, ako se radi o izmjenama financiranim iz izvora općih prihoda, odnosno iz nadležnog proračuna, bez suglasnosti Općine Matulji, odnosno izmjena proračuna ili preraspodjele proračuna.

2) Uz zahtjev za izmjenom proračuna proračunski korisnici trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se obrazlaže potreba za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.

3) Izmjene financijskih planova proračunskih korisnika u dijelu koji se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunski korisnici mogu donositi neovisno o izmjenama Proračuna uz obvezno uključenje zadnjeg važećeg financijskog plana u sljedeće izmjene Proračuna, vodeći računa da se izmjene financijskog plana krajem godine ne mogu donositi ukoliko se ne planiraju izmjene Proračuna do kraja tekuće godine.

Članak 7.

1) Proračunski korisnici koji imaju preneseni višak ili manjak iz prethodne godine dužni su dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu dokumentaciju iz koje se vidi struktura prenesenog viška ili manjka prihoda po izvorima po godišnjem financijskom izvještaju.

2) Odluku o načinu korištenja viška, odnosno strukturu manjka i način njegovog pokrića dužni su uskladiti prilikom sljedećih izmjena proračuna.

Članak 8.

1) Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najduže 45 dana te donijeti privremene mjere obustave.

2) Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 9.

1) Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje.

2) Uz zahtjev za preraspodjelom sredstava proračunski korisnici trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se obrazlaže potreba za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.

3) Općinski načelnik o odobrenim preraspodjelama sredstava izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu s Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 11.

1) Namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi Proračuna i proračunskih korisnika planiraju se i uplaćuju u Proračun Općine Matulji.

2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Proračunski korisnik Dječji vrtić Matulji nema obvezu uplate namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda u Proračun Općine Matulji, ali je obvezan po isteku svakog tromjesečja izvijestiti Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije o ostvarenim namjenskim prihodima i primicima te vlastitim prihodima.

Članak 12.

1) Ako su namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi uplaćeni u nižem opsegu nego što je planirano u Proračunu, mogu se preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

2) Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

3) Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

4) Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, namjenski primici od zaduživanja i vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu.

5) Za izvršavanje i korištenje sredstava iz stavka 3. i 4. ovog članka proračunski korisnici trebaju prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

6) Namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

7) Ostvarenje i utrošak vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika nadzire Jedinstveni upravni odjela, Odsjek za proračun i financije.

Članak 13.

1) Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju suglasnosti Općinskog načelnika ili temeljem ugovora odnosno narudžbenice koje potpisuje Općinski načelnik.

2) Iznimno, Proračunski korisnik Dječji vrtić Matulji i Jedinstveni upravni odjel može plaćati predujmom bez suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka do iznosa od 5.000 kuna te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 14.

1) Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

2) Za Općinu Matulji ispravu iz stavka 1. ovog članka prije isplate sredstava iz Proračuna potvrđuje osoba koja je nabavu inicirala te odobrava za plaćanje neposredno nadređena osoba (voditelj Odsjeka ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela).

Članak 15.

1) Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

2) Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

3) Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2021. godine mogu se izvršavati u 2022. godini do visine iznosa planiranog Proračunom za 2021. godinu odnosno do visine razlike između planiranog iznosa i izvršenog iznosa po pojedinim aktivnostima i projektima na kraju 2021. godine.

4) Izvršavanje aktivnosti i projekata iz stavka 3. ovog članka kod proračunskih korisnika, moguće je uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 16.

1) Proračunska zaliha utvrđuje se u iznosu od 130.000 kuna i koristi se za zakonski utvrđene namjene.

2) O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

3) Općinski načelnik obvezan je svaki mjesec izvijestiti
Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 17.

1) Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, odnosno da su sredstva utrošena nezakonito i nenamjenski ili nisu utrošena, Općina Matulji i proračunski korisnici dužni su odmah zahtijevati povrat sredstava u Proračun.

2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka vraćaju se u Proračun u korist rashoda/izdatka koji je terećen u trenutku isplate ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata, odnosno u korist ostalih prihoda ako se sredstva odnose na rashode/izdatke izvršene prethodnih godina.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima po njihovom zahtjevu, na teret tih prihoda, a o čemu donosi rješenje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 19.

1) Stvaranje ugovornih obveza Općine Matulji koje rezultira izvršenjem rashoda i izdataka Proračuna nastaje na temelju ugovora ili narudžbenice.

2) Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

  • za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,
  • za sve nabave roba, radova ili usluga za koje se provodi postupak sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi,
  • za sve nabave roba, radova ili usluga za koje je aktom o provedbi postupaka jednostavne nabave propisana obveza zaključenja ugovora,
  • za osobne usluge (autorske honorare, ugovor o djelu, usluge odvjetništva i slično), usluge agencije, studentskog servisa.

3) Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Općinski načelnik odnosno osoba koju ovlasti.

4) Primjerak potpisanog ugovora dostavlja se Odsjeku za proračun i financije u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja potpisanog ugovora te se unosi u evidenciju ugovora.

6) Narudžbenice za nabavu roba, radova i usluga vrijednosti izdaju se u postupcima nabave u kojima se ne zaključuje ugovor.

7) Narudžbenicu iz stavka 6. ovog članka potpisuju:

voditelj odsjeka u čijem su djelokrugu poslovi i zadaci za čiju se realizaciju nabava provodi u slučaju da je vrijednost nabave roba, radova ili usluga bez poreza na dodanu vrijednost manja od 5.000,00 kuna,

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u slučaju da je vrijednost nabave roba, radova ili usluga bez poreza na dodanu vrijednost između 5.000,00 kuna i 10.000,00 kuna,

Općinski načelnik u slučaju da je vrijednost nabave roba, radova ili usluga bez poreza na dodanu vrijednost jednaka ili veća od 10.000,00 kuna.

8) U slučaju odsustva voditelja odsjeka narudžbenicu potpisuje Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odnosno u odsustvu Pročelnika Općinski načelnik.

9) U slučaju odsustva Općinskog načelniku narudžbenicu potpisuje zamjenik Općinskog načelnika odnosno osoba ovlaštena od Općinskog načelnika.

Članak 20.

1) Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, ovjerava Općinski načelnik.

2) Instrumenti osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovog članka, kao i instrumenti osiguranja plaćanja zaprimljeni kao sredstvo osiguranja naplate ili osiguranja izvođenja radova i usluga dostavljaju se Odsjeku za proračun i financije koji vodi evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja.

IV. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 21.

1) Rashodi za rad Mjesnih odbora iskazuju se u zasebnoj Glavi Mjesna samouprava u okviru Razdjela 001 Predstavničko i izvršno tijelo.

2) Rashodi Mjesnih odbora iskazuju se prema aktivnostima: rashodi poslovanja, komunalne akcije i manifestacije.

3) Mjesni odbori dužni su utrošiti planirana sredstva najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, i to na način da do tog datuma roba/radovi/usluge moraju biti ugovoreni i isporučeni/izvedeni/obavljeni.

4) Od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava Mjesni odbori mogu utrošiti najviše 20% planiranih sredstava na troškove prehrane prilikom provođenja komunalnih akcija te programa obilježavanja tradicionalnih mjesnih manifestacija.

5) Izuzetno, mjesni odbori koji su ukupna sredstva planirali isključivo za komunalne akcije, mogu utrošiti do 30% planiranih sredstava za prehranu prilikom provođenja komunalnih akcija.

6) Mjesni odbori su dužni planiranu provedbu komunalnih akcija prethodno dogovoriti s Odsjekom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

7) Vlastiti i namjenski prihodi mjesnih odbora uplaćuju se u Proračun Općine Matulji i koriste se za pokriće rashoda mjesnih odbora sukladno njihovim financijskim planovima.

Članak 22.

1) Mjesni odbori koji imaju vlastiti račun sva plaćanja obavljaju samostalno putem vlastitog računa, a iz Proračuna Općine Matulji doznačavaju im se sredstva osigurana Proračunom i vlastiti i namjenski prihodi koji su uplaćeni u Proračun.

2) Mjesni odbori iz stavka 1. samostalno zaključuju ugovore s dobavljačima odnosno izdaju narudžbenice.

3) Predsjednici Mjesnih odbora iz stavka 1. obvezni su primjerak ugovora i/ili narudžbenice kao i primljene račune dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za proračun i financije.

4) Za mjesne odbore koji nemaju otvoren račun svi se troškovi u okviru planiranih iznosa u Proračunu podmiruju direktno s računa Proračuna Općine Matulji, a obveze mogu stvarati na osnovi ugovora i/ili narudžbenice koje zaključuje odnosno izdaje Općina Matulji, temeljem pisanog zahtjeva Mjesnog odbora.

5) Predsjednici Mjesnih odbora odgovaraju za zakonito i namjensko trošenje proračunskih sredstava te ovjeravaju dokumentaciju o izvršavanju pojedinih rashoda.

6) Stručne poslove za mjesne odbore obavlja Jedinstveni upravni odjel.

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 23.

Imovinu Općine Matulji čine financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Općine Matulji kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine Matulji.

Članak 24.

1) Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine Matulji upravlja Općinski načelnik.

2) Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati i oročavati u poslovnoj banci poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

3) Odluku o izboru banke i Odluku o oročavanju sredstava donosi Općinski načelnik.

4) Oročena sredstva moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 25.

1) Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se s time štiti interes Općine Matulji.

2) U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

3) Primici ostvareni od prodaje dionica i udjela u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja te za nabavu nefinancijske i financijske imovine ako se sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

4) Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost Općinskog načelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Općinu Matulji.

VI. OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA TE PRODAJA POTRAŽIVANJA

NEJAVNA DAVANJA

Članak 26.

1) Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročno plaćanje duga koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetima propisanim zakonskim i podzakonskim propisima.

2) Naplata duga iz stavka 1. ovog članka može se odgoditi jednokratno do 12 mjeseci ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima najviše do 36 mjesečnih obroka.

3) Iznimno od stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel može na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga čiji iznos potraživanja ne prelazi 5.000 kuna.

4) O odgodi plaćanja i obročnom plaćanju duga pod uvjetima propisanim ovim člankom donosi se odluka te se po potrebi može se s dužnikom sklopiti ugovor.

Članak 27.

1) Općinski načelnik može na zahtjev dužnika otpisati ili djelomično otpisati potraživanja koja se ne smatraju javnim davanjima odnosno uz suglasnost dužnika prodati potraživanja pod uvjetima propisanim zakonskim i podzakonskim propisima.

2) Iznimno od stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel može na zahtjev dužnika, otpisati potraživanja čiji iznos ne prelazi 5.000 kuna.

Članak 28.

Općinski načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda koji se ne smatraju javnim davanjima u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnine i nekretnine iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.

Članak 29.

Podaci o visini duga i dužnicima za nejavna davanja kojima je odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, za koje su otpisana ili djelomično otpisana potraživanja javno se objavljuju na mrežnim stranicama Općine Matulji u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja, a popis sadrži: ime i prezime ili naziv obveznika, godinu rođenja fizičke osobe, mjesto prebivališta ili boravišta fizičke osobe ili sjedišta pravne osobe, ukupan iznos duga, vrstu odobrene mjere te iznos otpisanog potraživanja.

JAVNA DAVANJA

Članak 30.

1) Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, fizičkim osobama - građanima mogu se, u cijelosti ili djelomično, otpisati potraživanja na ime javnih davanja ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika i članova njegova kućanstva pod slijedećim uvjetima:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, odnosno naknadu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

  • kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva
  • kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom (stan ili kuća veličine do 35 m2 za jednu osobu, uvećana za 10 m2 za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem do 10 m2) te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva
  • kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze 50 posto proračunske osnovice po članu kućanstva.

2) Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

3) O otpisu dospjeloga poreznog duga iz stavka 1. ovoga članka, na osnovi pisanog i obrazloženog zahtjeva dužnika, rješenjem odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 31.

1) Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, naplata potraživanja na ime javnih davanja može se odgoditi ili odobriti obročno plaćanje duga pod uvjetom da naplata u cijelosti na dan dospijeća predstavlja neprimjereno opterećenje, nanosi veću gospodarsku štetu ili bi dovela do nelikvidnosti, a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga.

2) O odgodi plaćanja i obročnom plaćanju duga iz stavka 1. ovog članka na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva te dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih stavkom 1. ovog članka odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela te se s dužnikom sklapa upravni ugovor.

3) Naplata duga na ime javnih davanja može se odgoditi jednokratno najdulje do 24 mjeseca ili se može odobriti obročno plaćanje duga do 24 mjesečna obroka.

4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka dužnik je obvezan priložiti jedno od sredstava osiguranja, i to neopozivu garanciju banke, zalog vrijednosnih papira, fiduciju, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, zadužnicu ili jamstvo drugih trgovačkih društava solidnog boniteta, u slučaju da iznos potraživanja prelazi 10.000 kuna kao i u slučaju kada se traži jednokratna odgoda naplate na razdoblje duže od šest (6) mjeseci.

5) U slučaju da iznos potraživanja prelazi 50.000 kuna dužnik je obvezan priložiti kao sredstvo osiguranja neopozivu garanciju banke, zalog vrijednosnih papira, fiduciju ili založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja čija vrijednost pokriva ukupno potraživanje za koje je odgoda odobrena uključivo i zakonske zatezne kamate.

6) Za vrijeme trajanja odgode ili obročnog plaćanja duga obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

7) Ako se dužnik ne pridržava rokova iz odluke o odgodi ili obročnog plaćanja duga, ista će se ukinuti te pokrenuti postupak ovrhe.

8) U slučaju da je protiv dužnika pokrenut ovršni postupak isti će se po zahtjevu dužnika obustaviti ako se odgodi naplata duga ili ako se odobri obročno plaćanje duga.

9) Ukoliko je dužniku odobrena odgoda plaćanja ili obročno plaćanje duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročno plaćanje duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obročnog plaćanja duga za prvobitni dug.

Članak 32.

Postupak otpisa potraživanja za javna davanja vodi i rješava Jedinstveni upravni odjel o čemu se donosi akt u skladu s važećim posebnim propisima.

Članak 33.

1) Troškovi ovrhe u postupcima koji se vode pljenidbom na novčanim sredstvima ovršenika iznose 200 kuna po rješenju o ovrsi.

2) Troškovi ovrhe neće se naplaćivati ukoliko dužnik uplati iznos duga prije dostave rješenja o ovrsi tijelu nadležnom za provedbu ovrhe.

VII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 34.

1) Općina Matulji može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira za investicije koje potvrdi Općinsko vijeće i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

2) Ukupna godišnja obveza Općine Matulji može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, nepodmirene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu.

Članak 35.

Obveze na ime otplate glavnice i kamata po tekućim kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak iskazane su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2022. godinu, odnosno u Posebnom dijelu Proračuna - Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2017 Upravljanje imovinom, Aktivnost A201703 Izdaci financiranja u iznosu od 4.460.000,00 kuna, od čega se na otplatu glavnice odnosi 3.850.000 kuna, a na kamate 610.000 kuna.

Članak 36.

Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim kreditnim zaduženjima Općine Matulji na kraju 2022. godine iznosit će 48.618.917 kuna što uključuje:

1. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za zemljište Miklavija u iznosu od 1.093.041 kuna

2. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kapitalne projekte u iznosu od 675.000 kuna

3. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Otkup i pripremu zemljišta u RZ Miklavija u iznosu od 4.807.692 kuna

4. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Dr. Andrija Mohorovičić Matulji u iznosu od 6.461.538 kuna

5. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Unutarnje uređenje zgrade Općine Matulji u iznosu od 2.030.769 kuna

6. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Sanaciju i zatvaranje odlagališta Osojnica, Energetsku obnovu zgrade škole i vrtića Jušići, Energetsku obnovu OŠ Dr. Andrija Mohorovičić Matulji, Energetsku obnovu zgrade Općine Matulji i Energetsku obnovu zgrade škole i vrtića Rukavac, u ukupnom iznosu od 7.866.667 kuna

7. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u iznosu te Pripremu zemljišta u radnim zonama u ukupnom iznosu od 20.000.000 kuna

8. glavnicu po osnovi kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Obnovu javne rasvjete u iznosu od 5.684.210 kuna.

Članak 37.

1) Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, Općinski načelnik može donijeti odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Matulji, i to najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

2) Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovne banke u kojoj Općina Matulji ima otvoren račun ili kod drugih poslovnih banaka i kreditnih institucija do ukupne visine od 3.000.000 kuna.

3) Ugovor o kratkoročnom kreditu zaključuje Općinski načelnik.

VIII. OVLASTI I ODGOVORNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČELNIKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 38.

1) Općinski načelnik, čelnici proračunskih korisnika i predsjednici mjesnih odbora odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna iz svog djelokruga te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

2) Općinski načelnik, čelnici proračunskih korisnika i predsjednici mjesnih odbora odgovorni su za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

3) Općinski načelnik i čelnici proračunskih korisnika mogu za obavljanje određenih poslova ovlastiti druge osobe u skladu s aktom o unutarnjem ustrojstvu pri čemu se prenosi i odgovornost, ali se ne isključuje odgovornost čelnika.

4) Proračunski korisnici i Jedinstveni upravni odjel odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 39.

1) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela zajedno s voditeljima odsjeka dužan je redovito pratiti izvršavanje Proračuna na razini upravnog odjela, a obveze izvršavati do visine utvrđene Proračunom.

2) Čelnici proračunskih korisnika dužni su redovito pratiti izvršavanje financijskog plana, a obveze izvršavati do visine utvrđene financijskim planom.

IX. IZVJEŠTAVANJE

Članak 40.

1) Jedinstveni upravni odjel dostavlja Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine.

2) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, na donošenje do 15. rujna tekuće godine.

3) Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

4) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

5) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

Članak 41.

1) Proračunski korisnici dostavljaju Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja utvrđenih Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

2) Uz Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plan Proračunski korisnici dostavljaju i prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava.

3) Jedinstveni upravni odjela izvještaje proračunskih korisnika dostavlja Općinskom načelniku uz Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.

4) Proračunski korisnici dostavljaju Polugodišnji i godišnji financijski izvještaj Odsjeku za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela sukladno rokovima utvrđenim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

X. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA I OSTALIH KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 42.

1) Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod proračunskih korisnika.

2) Jedinstveni upravni odjel ima pravo kod ostalih korisnika proračunskih sredstava obavljati nadzor utroška sredstava Proračuna za namjene za koja su sredstva osigurana i isplaćena.

3) U slučaju da se nadzorom iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrdi da je proračunski korisnik, odnosno korisnik proračunskih sredstava Proračuna utrošio nenamjenski, Jedinstveni upravni odjel naložit će korisniku povrat sredstava u Proračun.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/0016

URBROJ: 2156-04-01/1-21-0002

Matulji, 23. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51211&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr