SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA MATULJI

86.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 ) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, 23.prosinca 2021.godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Odluci o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 35/16) – u daljnjem tekstu „Odluka“, članak 2.mijenja se i glasi:

„1) Raspolaganjem nekretninama smatra se prodaja, zamjena, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, uspostava prava građenja, razvrgnuće suvlasničke zajednice i darovanje nekretnina, davanje na korištenje te davanje u zakup zemljišta.

2) U smislu ove Odluke raspolaganjem nekretninama ne smatra se:

- zaključenje aneksa ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, kojima se osigurava zemljišnoknjižna provedba ranije zaključenih ugovora ili mijenjaju odredbe o načinu isplate kupoprodajne cijene ili se ispravljaju ili mijenjaju nebitni sastojci ugovora,

- potpisivanje elaborata usklađenja i parcelacijskih elaborata kojima se oblik i veličina katastarskih čestica usklađuje sa stvarnim stanjem na terenu iskazanim u tim elaboratima (ili posebnoj geodetskoj podlozi), bez obzira da li se nakon tog usklađenja površina zemljišnih čestica u vlasništvu Općine smanjuje ili povećava, ako je stvarno stanje vidljivo iz zidova i drugih granica odnosno ako se identifikacijom na terenu ili putem ovlaštenog geodeta ili vještaka građevinske struke i drugim dokazima može utvrditi da se radi o zidovima i granicama koje postoje na terenu preko 50 godina, te da službe Općine ne raspolažu saznanjima o sporovima i drugim postupcima vezanim uz njih (uzurpacija, pomicanje međe i sl.),

- potpisivanje planova posebnih dijelova zgrade i elaborata za uris objekata i prometnica,

- zaključivanje međuvlasničkih ugovora,

- davanje suglasnosti vlasnicima objekata da na zemljištu Općine koje se nalazi uz njihovu građevnu česticu ili u njenoj blizini, a koje nije uključeno u programe komunalnog održavanja Općine mogu čistiti od korova, kositi, zasaditi na njemu cvijeće i ukrasno grmlje i drugo raslinje, uz uvjet da na istom ne stječu nikakva posjedovna i druga stvarna prava, a sve dotle dok to zemljište nije potrebno Općini za bilo koju drugu namjenu,

- poslovi redovnog održavanja nekretnina u vlasništvu Općine, te donošenje odluka o održavanju zajedničkih dijelova građevina u kojima Općina ima u vlasništvu ili suvlasništvu posebni dio građevine, osim u slučaju dogradnje ili nadogradnje same građevine,

- davanje suglasnosti za izvođenje radova na zajedničkim dijelovima ili posebnim dijelovima građevine u kojoj je Općina suvlasnik ili vlasnik posebnog dijela, ukoliko se tim radovima ne mijenja gabarit građevine, ne narušavaju stabilnost i izgled građevine te drugi bitni zahtjevi građevine, umanjuje vrijednost dijela građevine u vlasništvu Općine ili smanjuje standard uvjeta života i rada u prostorima u vlasništvu Općine“.

Članak 2.

Iza članka 2. Odluke dodaje se članak 2a. koji glasi:

„1) Nekretninama u vlasništvu Općine upravlja Općinski načelnik pažnjom dobrog gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine, za osiguranje društvenih i drugih interesa, te za probitak i socijalnu sigurnost mještana Općine, te donosi odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina.

2) U slučaju da pojedinačna vrijednost nekretnina koje se stječu ili otuđuju prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina, odluke o stjecanju i otuđenju tih nekretnina donosi Općinsko vijeće.

3) U slučaju da je odluku o raspisivanju natječaja za raspolaganje nekretninama donio Općinski načelnik, a po natječaju vrijednost najpovoljnije ponude prelazi iznos iz stavka 2. ovog članka, odluku o raspolaganju nekretninama donosi Općinsko vijeće.“

Članak 3.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

„1) Nekretnine u vlasništvu Općine nadležna tijela mogu otuđiti ili njima raspolagati na drugi način samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, osim u slučajevima kada je zakonom ili ovom Odlukom drukčije utvrđeno.

2) Iznimno od stavka 1.ovog članka, nekretnine ili dijelovi nekretnina u vlasništvu ili posjedu Općine koje nisu namijenjene za davanje u zakup ili najam mogu se davati na korištenje po zahtjevu pravnih ili fizičkih osoba.“

Članak 4.

Članak 5. Odluke mijenja se glasi:

„1) Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina obavezno sadrži:

- oznaku i površinu nekretnine,

- početnu cijenu,

- iznos i način plaćanja jamčevine,

- rok zaključenja ugovora,

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

- pravo nadležnog tijela da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača i

- odredbu da ponuditelj ima obvezu dostaviti potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Općini, osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,

- pravo prvokupa u slučajevima propisanim ovom Odlukom.

2) U slučaju primitka dvije ili više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je zaprimljena ranije u pisarnicu Općine.

3) Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju i u drugim postupcima raspolaganja nekretninama.“

Članak 5.

U članku 6. Odluke točka se briše te dodaju riječi: „uvećano za troškove procjene nekretnina, troškove objave natječaja i troškove izrade geodetskog elaborata.“

Članak 6.

1) U članku 8. stavku 1. Odluke alineja 9. mijenja se i glasi:

„- naznaku da će se, u slučaju zakašnjelog plaćanja kupoprodajne cijene, tabularna isprava za upis vlasništva izdati nakon otplate kupoprodajne cijene i zateznih kamata u cijelosti.“

2) U članku 8. stavku 1. Odluke iza alineje 14. dodaje se alineja 15. koje glasi:

„- pravo prvokupa u slučajevima propisanim ovom Odlukom.“

Članak 7.

U članku 9. Odluke riječ „pismenih“ zamjenjuje se riječju „pisanih“.

Članak 8.

U članku 10. Odluke iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„U slučaju da ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ne zaključi ugovor o kupoprodaji u natječajem utvrđenom roku ili odustane od zaključenja istoga, zaključenje ugovora o kupoprodaji ponuditi će se ostalim ponuditeljima koji prihvate najvišu ponuđenu cijenu pri čemu će se zaključenje ugovora najprije ponuditi ponuditelju s najvišom ponuđenom cijenom te potom, ako isti ne prihvati zaključenje ugovora, ostalim ponuditeljima prema redoslijedu ovisno o visini ponuđenih cijena, počevši od viših prema nižim.“

Članak 9.

Iza članka 10. Odluke, dodaje se članak 10. a. i 10.b. koji glase:

Članak 10.a.

„1) Pravo prvokupa nekretnine – građevinskog zemljišta ili nekretnine stambene namjene imaju fizičke osobe kojima su ili kojima će se u postupku izgradnje komunalne ili druge javne infrastrukture na području Općine Matulji ukloniti postojeći stambeni objekti u kojima žive, a koje podnesu ponudu na raspisani natječaj za prodaju nekretnine.

2) Pravo prvokupa iz stavka 1. ovog članka može se ostvariti pod uvjetom da od dana izvlaštenja nije proteklo više od 3 godine.

3) Pravo prvokupa iz stavka 1. ovog članka može se ostvariti samo jednom.

4) Fizičke osobe koje žele ostvariti pravo prvokupa obvezne su uz ponudu na natječaj dostaviti dokaz o ostvarivanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka (rješenje o izvlaštenju, potvrda investitora ili korisnika izvlaštenja o nužnosti uklanjanja objekta radi izgradnje infrastrukture i sl.).“

Članak 10.b.

„1) Pravo prvokupa iz članka 10.a. ove Odluke ostvaruje se dostavom pisane izjave kojom ponuditelj prihvaća najvišu ponuđenu cijenu, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimljenog zahtjeva za očitovanjem iz članka 12. ove Odluke.

2) U slučaju da više osoba koje su se javile na natječaj ostvaruju pravo prvokupa, prednost ima osoba sa invaliditetom ili osoba čiji je član kućanstva osoba sa invaliditetom.

3) Pod osobom sa invaliditetom u smislu ove Odluke podrazumijeva se osoba sa tjelesnim oštećenjima prema stupnju invaliditeta jednakom ili višim od 70%.

4) U slučaju da više osoba koje su se javile na natječaj ostvaruju prednost iz stavka 2.ovog članka, prednost se određuje na osnovi višeg stupnja invaliditeta..

5) U slučaju da više osoba koje su se javile na natječaj ostvaruju prednost iz stavka 2.ovog članka i imaju jednaki stupanj invaliditeta ili u slučaju da se na natječaj nije javila niti jedna osoba koja ostvaruje prednost iz stavka 2.ovog članka, prednost na pravo prvokupa ima osoba koja je u svojoj ponudi na natječaj ponudila višu kupoprodajnu cijenu.

6) U slučaju iz stavka 5.ovog članka, ako su dvije ili više osoba ponudile istu kupoprodajnu cijenu prednost ima osoba čija je ponuda prva zaprimljena u pisarnici Općine Matulji.

7) Uz pisanu izjavu iz stavka 1.ovog članka osoba koja ostvaruje pravo prvokupa dužna je dostaviti i dokaz o ispunjavaju uvjeta iz stavka 2.ovog članka (rješenje ili drugi akt nadležnog tijela kojim se utvrđuje stupanj invalidnosti ili oštećenje organizma).

8) Pod članom kućanstva iz stavka 2.ovog članka smatraju se osobe koje, na dan stupanja na snagu ove Odluke, žive zajedno sa podnositeljem zahtjeva na istoj adresi stanovanja odnosno objektu koji je predmet izvlaštenja.“

Članak 10.

Članak 11. Odluke mijenja se i glasi:

„1) Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, uplatiti na žiro računa Općine najduže u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.

2) Na zakašnjelo plaćanje kupoprodajne cijene kupac je dužan platiti zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana uplate.

3) U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od devedeset (90) dana od isteka roka iz st. 1.ovog članka, Općina može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.

4) Ugovor se neće raskinuti u slučaju da kupac ostvari pravo na obročno plaćanje ili odgodu plaćanja duga po osnovi kupoprodajne cijene prema propisima kojima su uređena pitanja proračuna odnosno prema odluci o izvršavanju proračuna Općine Matulji.

5) Prijenos prava vlasništva izdavanjem tabularne isprave moguć je tek nakon otplate kupoprodajne cijene i zateznih kamata u cijelosti.“

Članak 11.

Članak 12. Odluke mijenja se i glasi:

„1) Postupak otvaranja ponuda provodi povjerenstvo kojeg imenuje Općinski načelnik .

2) O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

3) U slučaju da se na natječaj javila osoba koja ostvaruje pravo prvokupa, povjerenstvo iz st.1. ovoga čl. u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda dostavlja istoj zahtjev za očitovanje o prihvaćanju najviše ponuđene cijene.

4) Povjerenstvo sastavlja izvješće o provedenom natječaju kojim se osobito utvrđuje najpovoljnija ponuda, ponuđač, ostvarivanje prava prvokupa (ako je istaknuto) te prijedlog za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

5) Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu ponuđenu cijenu te ispunjava sve ostale uvjete utvrđene natječajem.“

Članak 12.

Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:

„1) Na osnovi izvješća iz članka 12. ove Odluke nadležno tijelo donosi odluku o prodaji nekretnine.

2) Odluka o prodaji nekretnine sadrži oznaku nekretnine, kupoprodajnu cijenu, ime ili naziv kupca, rok i način plaćanja te rok za zaključenje ugovora.

3) U slučaju da odluku o prodaji nekretnine donosi Općinsko vijeće ista sadrži i ovlaštenje općinskom načelniku za zaključenje ugovora odnosno ovlaštenje Općinskom načelniku da zaključi ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem koji prihvati najpovoljniju ponudu u skladu sa odredbom članka 10.stavak 6. ove Odluke.“

Članak 13.

Članak 22. Odluke mijenja se i glasi:

„1) Pravo građenja na zemljištu osniva se na određeno
vrijeme.

3) Nakon isteka roka na koji je uspostavljeno pravo građenja izgrađeni objekt postaje vlasništvo Općine.

3) Za ustupljeno pravo građenja plaća se naknada koja se utvrđuje na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka.“

Članak 14.

Iza članka 24. Odluke dodaje se podnaslov „DAVANJE NA KORIŠTENJE“ te članak 24.a. koji glasi:

„1) Nekretnine ili dijelovi nekretnina iz članka 3. stavak 2. ove Odluke mogu se davati na privremeno i povremeno korištenje radi provedbe programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, aktivnosti političkih stranaka ili drugih organizacija civilnih društava kao i za komercijalne namjene.

2) Pod privremenim korištenjem podrazumijeva se korištenje prostora u kontinuiranom trajanju od najviše godine dana ili korištenje prostora ili dijela prostora u određenim terminima.

3) Nekretnine iz stavka 1.ovoga članka mogu se dati na povremeno korištenje većem broju udruga ili pravnih osoba, a raspored korištenja vodi Jedinstveni upravni odjel.

4) Udruge civilnog društva te javne ustanove u svrhu provedbe programa javnih potreba odnosno provedbe nekomercijalnih aktivnosti radi kojih su osnovane ne plaćaju naknadu za privremeno ili povremeno korištenje nekretnina iz stavka 1. ovog članka.

5) Općinski načelnik donosi akt kojim se utvrđuju način i uvjeti davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje, cjenik korištenja kao i uvjete i mjerila kada se ne plaća naknada za korištenje.“

6) Izuzetno od stavka 2.ovog članka, sportskim klubovima članovima Zajednice sportskih udruga Općine Matulji prostori namijenjeni za sportske aktivnosti (igrališta, svlačionice, pomoćne prostorije) mogu se dati na korištenje u razdoblju dužem od godine dana.

7) Uvjeti privremenog korištenja prostora u kontinuiranom trajanju iz stavka 2. i 6. ovog članka, uređuju se ugovorom.“

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 011- 01/21- 01/0025

URBROJ: 2156- 04- 01- 01/21- 0004

Matulji, 23. prosinca 2021.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51211&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr