SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD KRK

84.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 64. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 8. prosinca 2021. godine, donosi

O D L U K U

o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu
SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Grad Krk će od trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. otkupiti 1 (jedan) poslovni udio rednog broja 1. nominalnog iznosa od 46.700,00 kuna, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o., sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 71183086599 za ukupni iznos od 69.612,67 kuna.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da u ime Grada Krka sklopi Ugovor o prijenosu poslovnih udjela iz članka 1. ove Odluke sa trgovačkim društvom PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. kao prenositeljem poslovnog udjela.

Članak 3.

Ova Odluka će se izvršiti ukoliko će postojati suglasnost za otkup svih sedam poslovnih udjela trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o.o od strane svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka i to: Grada Krka, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:024-02/21-01/06

URBROJ:2142/01-01-21-5

Krk, 8. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51500&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr