SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

76.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18,10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat, na 4. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna
Općine Punat za 2022. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Tekuće donacije planirane proračunom, osim tekućih donacija propisanih zakonom i odlukama, izvršavat će se u pravilu do razine realizacije poreznih prihoda.

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Na teret proračuna tekuće godine mogu se preuzeti obveze samo za namjene i do visine utvrđene proračunom, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti, a po dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 8.

Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik obvezan je uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Općinsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 70.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, a obvezan je mjesečno izvještavati Općinsko vijeće o korištenju iste.

Članak 10.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Članak 11.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju na žiro račun Proračuna Općine Punat u skladu sa Zakonom i drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 12.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranje građenja i održavanje javnih građevina sportske i kulturne namjene, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kao i za druge namjene.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 13.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

U okviru svog djelokruga i ovlasti pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kao i za naplatu i prikupljanje prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Isplata mora biti sukladna proračunu, uz valjane knjigovodstvene isprave ovjerene od odgovorne osobe.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2021. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2022. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Općine Punat za 2021. godinu, na kraju 2021. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

Članak 14.

Sredstva za isplatu sredstava za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje radova moraju se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 15.

Sredstva raspoređena u Razdjelu 001, koja se odnose na naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, obračunavat će se i isplaćivati sukladno odredbama Odluke o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Sredstva raspoređena u Razdjelu 003, koja se odnose na rashode za zaposlene, obračunavat će se i isplaćivati sukladno zakonu, podzakonskim propisima i općim aktima Općine Punat, kojima se uređuju plaće dužnosnika, službenika i namještenika Općine Punat.

Članak 16.

Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluka Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika.

Članak 17.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 18.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje i potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga evidentiraju se i čuvaju u Jedinstvenom upravnom odjelu.

VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 19.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Članak 20.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik.

Ustanovama i društvima u vlasništvu Općine Punat, Općina može iz likvidnih sredstava Proračuna odobriti kratkoročnu pozajmicu uz kamatu u visini eskontne stope HNB i adekvatno osiguranje povrata pozajmice.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Općinski načelnik sukladno zakonskim propisima. Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročne pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31.12.2022. godine.

Članak 21.

Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti interes Općine.

Ulaganja u imovinu trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, evidentiraju se kao povećanje udjela.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Općina Punat, odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 22.

Načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetom propisanim Zakonom o proračunu, podzakonskim aktima kao i aktima Općine Punat.

Kriteriji, mjere naplate, procedure naplate dospjelih potraživanja te kriteriji za otpis dospjelih nenaplaćenih potraživanja s osnove javnih davanja propisani su Odlukom o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Punat.

Članak 23.

Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u Proračunu Općine.

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 24.

Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Dugoročno zaduženje početkom 2022. godine iznosi 16.794.500,00 kn. Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim dugoročnim kreditnim zaduženjima na kraju proračunske godine, odnosno na dan 31.12.2022. godine iznositi će 14.840.049,96 kn.

Članak 25.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Općinskog načelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Članak 26.

Općinski načelnik može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Općina je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

Članak 27.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

VIII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČELNIKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 28.

Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također odgovoran je za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Općinski načelnik može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu, Općinski načelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-15

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr