SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

70.

Na temelju odredbe članka 104. stavak. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21“) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 24. studenog 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/20) (u daljnjem tekstu: Odluka), čl. 8. st. 6. Mijenja se i glasi:

„Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade urednim, redovito kositi travu i uklanjati otpad i korov. “

Stavak 11. se briše, te stavci 12.,13.,14.,15 postaju stavci 11.,12.,13.,14.

Članak 2.

Čl. 34. mijenja se i glasi:

„(1) Na javnoj površini nije dozvoljeno:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Odjela,

- izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Odjela,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve bez odobrenja odjela,

- koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) te obavljati druge obrtničke radove bez odobrenja odjela,

- prati osobe i motorna vozila ili ostale predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- bacati ili dijeliti reklamne letke bez odobrenja Odjela,

- paliti otpad,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

(2) Zabranjeno je neovlašteno korištenje i priključivanje na uređaje i opremu komunalne infrastrukture.“

Članak 3.

Poslije glave VI. dodaje se glava VII. koja glasi:

„VII. MJERE ZA OSIGURANJE MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA

Članak 59. mijenja se i glasi:

(1) Komunikacija na javnim površinama a naročito na javnoprometnim površinama mora biti izvedena na način da se omogući pristup osobama s posebnim potrebama, odnosno na način da sukladno pozitivnim propisima budu uklonjene arhitektonske barijere.

(2) Na svim parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

(3) Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to moguće, postavljeni na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama „

Članak 4.

(1) Dosadašnje glave VII-X postaju VIII-XI

(2) Dosadašnji članci 59-69 postaju članci 60-70

Članak 5.

Dosadašnji članak 59. st. 6., postaje članak 60. st. 6., mijenja se i glasi:

„(6) Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete u roku od trideset dana od dana zaprimanja rješenja o obvezi preuzimanja uklonjenog predmeta, odnosno od dana kada je rješenje o obvezi preuzimanja uklonjenog predmeta nepoznatom vlasniku ili vlasniku kojega nije bilo moguće obavijestiti oglašeno na oglasnoj ploči, smatrati će se da je predmet napušten te će se isti prodati na javnoj dražbi, ili će se zbrinuti kao otpad ako se radi o oštećenom predmetu ili predmetu manje vrijednosti. Odluku o tome da li se radi o oštećenom ili predmetu manje vrijednosti donosi komisija iz stavka 7. Ovog članka.“

Članak 6.

Dosadašnji članak 61. st. 4., postaje članak 62. st. 4. mijenja se i glasi

„(4). Izvršenik je obvezan izvršiti izvršno rješenje komunalnog redara, a komunalni redar će kontrolu izvršenja rješenja obaviti po izvršnosti rješenja“

članak 7.

Dosadašnji članak 62. st. 1., postaje članak 63. st. 1., mijenja se i glasi:

„(1) Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora sukladno ovlaštenjima iz članka 62. st. 1. alineja 1-5, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati na uvid osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.“

Članak 8.

Dosadašnji članak 63., postaje članak 64., mijenja se i glasi:

„(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58. ove Odluke

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara (62.st.4)

- komunalnom redaru ne omogući obavljanje nadzora ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad (63.st.1.)

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 kuna.“

Članak 9.

Dosadašnji članak 64. postaje članak 65., mijenja se i glasi:

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58. ove Odluke

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik ako:

- ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara (62.st.4)

- komunalnom redaru ne omogući obavljanje nadzora ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad (63.st.1.)

Članak 10.

Dosadašnji članak 65. postaje članak 66., mijenja se i glasi:

(1) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ostale fizičke osobe ako postupe suprotno odredbama članaka 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58.

(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

– ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara (62.st.4)

- komunalnom redaru ne omogući obavljanje nadzora ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad (63.st.1.)

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-16

Malinska, 24. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51511&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr