SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

69.

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 33. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj7/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Općine Malinska–Dubašnica donosi

PRAVILNIK

o 1. izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine“ broj 3/21, u daljnjem tekstu: Pravilnik) članak 5. mijenja se i glasi:

„U Odjelu su ustrojena četiri odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

1. Odsjek za opću upravu

2. Odsjek za proračun i financije

3. Odsjek za pravne poslove i EU fondove

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom “

Članak 2.

Članak 7.Pravilnika mijenja se i glasi:

„U Odsjeku za proračun i financije obavljaju se poslovi iz područja planiranja i izvršavanja proračuna te poslovi financijskog poslovanja Općine :

·         izrada prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće iz djelokruga Odsjeka,

·         sudjelovanje na radnim sastancima Općinskog načelnika s drugim subjektima te izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka s istih sastanaka,

·         praćenje propisa iz područja javnih prihoda i izdataka, iz područja financijskog poslovanja, knjigovodstva, izrade prijedloga odluka i drugih podzakonskih akata iz navedenih područja,

·         praćenje naplate svih prihoda proračuna,

·         vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija o materijalnoj i nematerijalnoj imovini i obvezama Općine,

·         obavljanje poslova knjiženja poslovnih događaja ne temelju kojih se evidentiraju proračunski prihodi i primici, te rashodi i izdaci,

·         priprema smjernica za izradu proračuna, izrada nacrta prijedloga proračuna, izrada periodičnih izvješća i izvješća o izvršenju proračuna za cijelu fiskalnu godinu i pratećih dokumenata za načelnika, Općinsko vijeće, Ministarstvo financija, Državnu reviziju, statistiku itd.,

·         kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava,

·         obračun plaća i naknada,

·         obračun i evidencija PDV-a,

·         ostali poslovi iz predmetnog djelokruga“

Članak 3.

Iza članka 7. Pravilnika dodaje se članak 7.a koji glasi:

„U Odsjeku za pravne poslove i EU fondove obavljaju se pravni poslovi te vođenje EU projekata:

·         procesno-pravni poslovi kada je Općina aktivno odnosno pasivno legitimirana u pravnom postupku radi ostvarivanja svojih stvarnih, obveznih i drugih prava,

·         poslove iz pravnog djelokruga u svezi ostvarivanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava kada je Općina titular tih prava ili kada Općina ima pravni interes provesti pravni postupak radi utvrđivanja svojega prava vlasništva ili drugog stvarnog prava

·         vođenja evidencije sudskih postupaka u kojima je jedna od stranaka Općina,

·         pružanje pravne pomoći voditeljima odsjeka, službenicima i namještenicima

·         izrađivanja akata i ugovora iz područja rada Općine

·         poslove pravne i stručno-tehničke obrade ugovora i ostalih akata

·         priprema i provođenje postupaka javne nabave, izvještavanje o provedenim postupcima javne nabave u skladu s posebnim propisima, te praćenje izvršenja plana nabave

·         izrađivanje prijedloga razvojnih projekata i temeljne odrednice strateškog razvoja Općine

·         izrađivanje nacrta općih i pojedinačnih akata iz utvrđenog djelokruga rada

·         prijava projekata, ugovaranje i provedba sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima

·         praćenje provedbe ugovora financiranih iz bespovratnih sredstava

·         ostale poslove iz predmetnog djelokruga“

Članak 4.

Članak 8.Pravilnika mijenja se i glasi:

„U Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom obavljaju se upravni i stručni poslovi:

·         praćenje propisa iz područja komunalnog gospodarstva, komunalnog i prometnog redarstva, graditeljstva, prostornog planiranja i zaštite okoliša, te izrada prijedloga odluka i podzakonskih akata iz tog područja,

·         izrada nacrta programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, te izvršavanje i nadziranje provođenja tih programa,

·         organiziranje pružanja komunalnih usluga davanjem koncesija i sklapanjem ugovora sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,

·         upravljanje nekretninama u vlasništvu općine,

·         upravljanje i raspolaganja javnim površinama,

·         poslovi protupožarne zaštite,

·         praćenje prostornog razvoja općine, izrada izvješća i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,

·         priprema potrebnih materijala i provođenje postupaka u svrhu donošenja dokumenata prostornog uređenja,

·         priprema potrebne dokumentacije i nadzor pri građenju i održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalog,

·         utvrđivanje pojedinačnih obveza za komunalni doprinos, naknadu za korištenje javnih površina, vođenje potrebnih evidencija i poduzimanje mjera za efikasnu naplatu,

·         uređenje prometa na području općine,

·         provođenje komunalnog reda,

·         provođenje prometnog reda

·         priprema i provođenje postupaka javne nabave, izvještavanje o provedenim postupcima javne nabave u skladu s posebnim propisima, te praćenje izvršenja plana nabave

·         imovinsko-pravni poslovi i

·         ostali poslove iz predmetnog djelokruga.“

Članak 5.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

„Kandidat za prijam u službu, odnosno službenici koji na dan rasporeda ne ispunjavaju poseban uvjet za raspored na radno mjesto za koje je propisano posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave, može biti primljen u službu, odnosno raspoređen uz uvjet da u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda, stekne važeći certifikat u području javne nabave, u protivnom će se prvog dana nakon isteka roka za stjecanje certifikata smatrati da odnosni službenik više ne ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto.“

Članak 6.

Članak 48. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

„Pročelnik Odjela donijet će rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.“

Članak 7.

Ovaj Pravilnik o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 110-01/21-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-8

Malinska, 17. studeni 2021.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51511&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr