SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
GRAD KRK

64.

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine« broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5- 17-12 od 6. veljače 2017. godine) i članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka 8. studenoga 2021. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Grada Krka

Članak 1.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Smjernice) te će se koristiti kao podloga za planske i preventivne aktivnosti u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća.

Članak 2.

Identificirane prijetnje na području Grada Krka u skladu su s identificiranim i obrađenim prijetnjama i rizicima iz Smjernica za izradu procjene rizika iz članka 1. ove Odluke i obuhvaćaju sljedeće rizike:

1. epidemije i pandemije

2. ekstremne temperature

3. potres

4. tehničko-tehnološke nesreće i

5. požar.

Članak 3.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka.

Članak 4.

Članovi Radne skupine iz članka 3. ove Odluke dužni su sudjelovati u razradama najrizičnijih scenarija sukladno prijetnjama i rizicima navedenim u članku 2. Odluke, promišljati i predlagati načine za ublažavanje ili otklanjanje štetnih posljedica pojedine prijetnje, odnosno scenarija, te surađivati s ovlaštenim izraditeljem odabranim za pružanje usluge izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka, tvrtkom DLS d.o.o. iz Rijeke, Spinčićeva 2, u svojstvu konzultanta.

Konzultant će organizirati rad Radne skupine i koordinirati izradu dokumenta u cjelini i usmjeravati njihov rad.

Članak 5.

Za članove Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka imenuju se:

1. VEDRAN HAJDIN – voditelj Radne skupine – Voditelj Pododsjeka za redarstvo u Odsjeku za komunalno gospodarstvo

2. GORAN GRUBIŠIĆ – član – Zapovjednik JVP Grada Krka

3. IGOR HRAST – član – Voditelj Odsjeka za gospodarstvo.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Primorsko - goranske županije«

KLASA: 810-01/21-01/8

URBROJ:2142/01-02/1-21-3

Krk, 8. studenoga 2021.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=51500&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr