SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

225.

Na temelju članka 54. stavka 8. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 130. stavka 1. točke 2. i članka 131. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), članka 8. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija („Službene novine“ broj 41/20), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština na 5. sjednici održanoj 4. i 11. studenog 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o ukidanju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija

Članak 1.

Ukida se Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija od 17. prosinca 2020. godine (KLASA: 021-04/20-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/5-20-67) objavljena u „Službenim novinama“ broj 41/20.

Članak 2.

Davatelj koncesije neće naplatiti jamstvo za ozbiljnost Ponude u iznosu od 102.000,00 kn dostavljeno od strane odabranog Ponuditelja Liburnia Riviera Hotela d.d. budući da zbog objektivnih okolnosti nije sklopljen Ugovor o koncesiji u propisanom roku.

Članak 3.

Po stupanju na snagu ove Odluke o ukidanju Odluke o davanju koncesije prestaje važiti Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija („Službene novine“ broj 22/19).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i objaviti će se i u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je dana 18. prosinca 2020. godine Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija Liburnia Riviera Hotelima d.d. iz Opatije („Službene novine“ broj 41/20 – dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije).

Člankom 8. stavak 7. Odluke o davanju koncesije propisano je da je prije sklapanja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj dužan predati Davatelju koncesije i Izvršnu lokacijsku dozvolu ili drugi odgovarajući izvršni akt o gradnji sukladno Zakonu o gradnji.

Najpovoljniji ponuditelj Liburnia Riviera Hoteli d.d. su prije isteka roka za dostavu dokumentacije potrebne za sklapanje ugovora o koncesiji zatražili Izmjenu Odluke o davanju koncesije na način da se produlji rok za sklapanje ugovora o koncesiji na narednih 12 mjeseci iz razloga što su pristupili izradi novog Projekta uređenja plaže, te nisu ishodovali lokacijsku dozvolu.

Provjerom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je izmijenjenim projektom obuhvaćena i katastarska čestica koja nije obuhvaćena Odlukom o davanju koncesije, dok je jedna od katastarskih čestica izuzeta iz obuhvata. Nastavno na navedeno utvrđeno je da bi se prihvaćanjem dostavljenog Projekta izmijenio i obuhvat koncesije, odnosno isti ne bi odgovarao raspisanom natječaju.

Sukladno članku 63. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) izmjena Odluke o davanju koncesije na način da se mijenja rok za sklapanje Ugovora o koncesiji odnosno produljuje za narednih 12 mjeseci, pri čemu se istovremeno mijenja i Projekt uređenja plaže i Studija gospodarske opravdanosti koji su priloženi Ponudi te se mijenja i obuhvat koncesije, predstavlja bitnu izmjenu Odluke o davanju koncesije, slijedom čega takvom zahtjevu nije bilo moguće udovoljiti već je potrebno ukinuti Odluku o davanju koncesije.

Nastavno na navedeno sukladno članku 54. stavak 8. Zakona o koncesijama donosi se ova Odluka.

Člankom 8. stavak 2. Odluke o davanju koncesije propisano je da Najpovoljniji ponuditelj može u roku od 180 dana, od dana izvršnosti Odluke o davanju koncesije, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora, te se može naplatiti garancija za ozbiljnost Ponude.

Kako ponuditelj zbog objektivnih okolnosti nije uspio ishodovati lokacijsku dozvolu, te je prije isteka roka za dostavu dokumentacije propisane kao uvjet za sklapanje ugovora o koncesiji podnio zahtjev za izmjenom odluke o davanju koncesije odnosno produljenjem roka za sklapanje ugovora o koncesiji, dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude neće se naplatiti.

Po stupanju na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija („Službene novine“ broj 22/19).

Nakon izvršnosti ove Odluke pokrenuti će se novi postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/21-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-35

Rijeka, 11. studenog 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=225
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr