SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

223.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 68/17 i 107/20), članka 18. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji od 02. rujna 2021. godine (KLASA: 342-01/21-02/34, URBROJ: 2170/1-07-02/3-21-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici održanoj 4. i 11. studenog 2021. godine donijela je

ODLUKU

o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred
Ville Medveja, Općina Lovran

VRSTA I PREDMET KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Medveja, Općina Lovran.

PODRUČJE KONCESIJE

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru - na uređenoj plaži bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu u ukupnoj površini od 1741 m2 koja se sastoji od kopnenog dijela površine 207 m2 koji se nalazi na k.č. br. 5452/2 upisanoj u zk.ul. 1639 i k.č. br. 7150/6 upisanoj u zk.ul. 1448, te od morskog dijela površine 1534 m2.

Navedene katastarske čestice nalaze se na području k.o. Tuliševica i u zemljišnim su knjigama upisane kao pomorsko dobro.

Sastavni dio ove Odluke o namjeri davanja koncesije je Grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:500 sa koordinatama lomnih točaka područja koncesije izrađen od „Geo Simčić“ za geodetske poslove, konzultacije i marketing i Dokumentacija za nadmetanje koji se ne objavljuju u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPSEG DJELATNOSTI

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje:

 • iznajmljivanje 10 kompleta ležaljki i suncobrana pri čemu komplet čine dvije ležaljke i jedan suncobran.
 • Koncesionar je za vrijeme trajanja koncesije dužan:
 • u pomorsko dobro tijekom trajanja koncesije za uređenje i održavanje plaže, nabavku opreme za obavljanje djelatnosti, hortikulturno uređenje i zaštitu okoliša uložiti najmanje 280.000,00 kuna od čega najmanje 140.000,00 kn u prve dvije godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju će odabrani najpovoljniji ponuditelj dostaviti u svojoj ponudi,
 • za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,
 • ukoliko se pri izvođenju bilo kojih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo (Konzervatorski odjel).

  Članak 4.

  Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja.

  Koncesionar je dužan postaviti ležaljke i suncobrane grupirane na način da 50% kopnene površine plaže bude slobodno za posjetitelje koji ne žele koristiti ležaljke i suncobrane koncesionara, što je potrebno označiti kao zonu/e na Idejnom rješenju.

  Koncesionar je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene odlukom o davanju koncesije i ugovorom o koncesiji.

  Koncesionar je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu, a naročito:

 • održavati čistoću područja i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano prikupljanje otpada),
 • plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koncesije.

  Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

  Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra Davatelj koncesije može raskinuti ugovor o koncesiji.

  Koncesija može prestati ili se može ograničiti njen opseg korištenja ukoliko dođe do provedbe izgradnje planirane šetnice na dijelu površine koja se nalazi u obuhvatu koncesije, ukoliko nastupe promjene dokumenata prostornog uređenja ili ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (izgradnja I uređenje šetnice ili ceste, polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

  Obveza je koncesionara postaviti psihološku liniju (barijeru) u moru koja ograđuje plažu s morske strane.

  Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko koncesionar, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

  ROK TRAJANJA KONCESIJE

  Članak 5.

  Koncesija se daje na rok od 7 (sedam) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji s time da ugovor o koncesiji nije moguće sklopiti prije 1. siječnja 2022. godine.

  POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

  Članak 6.

  Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 60.935,00 (slovima: šezdesettisućadevetstotridesetpet) kuna.

  Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 2% od prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na području koncesije.

  Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije koncesionar je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

  Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora koncesionar je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

  Promjenjivi dio koncesijske naknade koncesionar dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

  U godini u kojoj koncesija ističe koncesionar je dužan stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

  Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, člankom 57. stavkom 4., 5. i 6. Zakona o koncesijama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest budućem koncesionaru.

  Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

  Način i uvjeti plaćanja detaljnije će se urediti ugovorom.

  UVJETI PRAVNE I POSLOVNE, FINANCIJSKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

  Članak 7.

  Ponuda obavezno sadrži dokumente, i to:

  1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

 • izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana,
 • odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti,
 • podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte,
 • podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana,
 • izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,
 • izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,
 • izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

  U slučaju dostave ponude od strane zajednice ponuditelja svaki član unutar zajednice mora tražene dokaze dostaviti pojedinačno.

  2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

  3. Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za nadmetanje. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva za poslovanje, odnosno u opremu za dovođenje svrsi pomorskog dobra za gospodarsko korištenje. Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

  4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvornom obliku u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine ili dokaz o uplati novčanog pologa iste vrijednosti.

  5. Idejno rješenje s prikazom sadržaja na području koje se daje u koncesiju.

  6. Rekapitulacijski list.

  7. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

  ROK ZA DOSTAVU PONUDE

  Članak 8.

  Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Medveja, Općina Lovran, u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.

  Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Riva 10, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Dostava ponude za koncesiju – gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Medveja, Općina Lovran - ne otvarati“. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

  Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

  Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

  KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  Članak 9.

  U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17).

  Ocjenjivanje ponuda obavlja se prema sljedećim kriterijima:

  ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

 • studiji gospodarske opravdanosti40%
 • ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade 30%
 • ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske

  naknade30%

  Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

  Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

  Formule i način izračuna:

  a) Koeficijent ukupne investicije:

  40% × ponuđeni iznos ukupne investicije

  najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

  b) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade:

  30% × ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

  najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

  c) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade:

  30% × ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog
  dijela koncesijske naknade

  najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog
  dijela koncesijske naknade

  Kriteriji iz stavka 2. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

  OTVARANJE PONUDA

  Članak 10.

  Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji po isteku roka za predaju ponuda u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

  Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.

  Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju u ponudi, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na obrascu o solventnosti (BON 2) obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

  Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

  DONOŠENJE ODLUKE

  Članak 11.

  Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

  Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

  Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

  Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kad odluka o davanju koncesije postane izvršna.

  Davatelj koncesije će najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji u roku od 60 dana od dana izvršnosti odluke. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o koncesiji u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

  Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

  Prije sklapanja ugovora o koncesiji, najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

  Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

  Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

  Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju solemniziranu/e kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

  Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju solemniziranu/e kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju.

  Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

  Članak 12.

  Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK).

  Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

  Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

  U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji. Prihod koji ostvari podugovaratelj ili potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju podugovora ili ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod budućeg koncesionara na koji se obračunava naknada za koncesiju.

  Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna opsegu djelatnosti i području na kojem se ista obavlja.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Članak 13.

  Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba.

  Žalba se može izjaviti na Odluku o davanju koncesije i Odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

  ZAVRŠNA ODREDBA

  Članak 14.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom koju čini Dokumentacija za nadmetanje s Predloškom studije gospodarske opravdanosti s Priručnikom za izradu i ostalim prilozima.

  KLASA: 021-04/21-01/7

  UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-31

  Rijeka, 11. studenog 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić, v. r.

 • https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=223
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr