SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

221.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 230. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), članka 5. stavka 1. točke a. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ broj 46/11, 6/13 i 63/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13, 25/13- pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici, održanoj 4. i 11. studenog 2021. godine donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke imenovanju mrtvozornika
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 5/18 i 24/20 – dalje: Odluka), u članku 2. točke 1., 2., 6., 7. i 13. mijenjaju se i glase:

1. BAKAR

 • Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.
 • ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.
 • DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.
 • ANTUN FERENČIĆ, dr.med.
 • Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.
 • DANIJEL MARČINKO. dr.med.
 • VEDRANA FRŽOP, dr.med.

2. CRES

 • LJUBIŠA POSTOLOVIĆ, dr.med.
 • VERONIKA ŽIVIĆ, dr.med.
 • BRANKO LAKNER, dr.med.

6. KASTAV

- Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.

- ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.

- ANTUN FERENČIĆ, dr.med.

- Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.

- DANIJEL MARČINKO. dr.med.

- VEDRANA FRŽOP, dr.med.

7. KRALJEVICA

- Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.

- ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.

- ANTUN FERENČIĆ, dr.med.

- Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.

- DANIJEL MARČINKO. dr.med.

- VEDRANA FRŽOP, dr.med.

13. RIJEKA

- Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.

- ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.

- ANTUN FERENČIĆ, dr.med.

- Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.

- DANIJEL MARČINKO. dr.med.

- VEDRANA FRŽOP, dr.med.

Članak 2.

U Odluci, u članku 3. točke 3., 6., 7., 8. i 21. mijenjaju se i glase:

3. ČAVLE

 • Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.
 • ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.
 • DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.
 • ANTUN FERENČIĆ, dr.med.
 • Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.
 • DANIJEL MARČINKO. dr.med.
 • VEDRANA FRŽOP, dr.med.

6. JELENJE

 • Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.
 • ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.
 • DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.
 • ANTUN FERENČIĆ, dr.med.
 • Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.
 • DANIJEL MARČINKO. dr.med.
 • VEDRANA FRŽOP, dr.med.

7. KLANA

 • Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.
 • ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.
 • DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.
 • ANTUN FERENČIĆ, dr.med.
 • Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.
 • DANIJEL MARČINKO. dr.med.
 • VEDRANA FRŽOP, dr.med.

8. KOSTRENA

 • Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.
 • ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.
 • DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.
 • ANTUN FERENČIĆ, dr.med.
 • Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.
 • DANIJEL MARČINKO. dr.med.
 • VEDRANA FRŽOP, dr.med.
 • 21. VIŠKOVO
 • Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.
 • ALEN MALAŠEVIĆ, dr.med.
 • DEJAN IVOŠEVIĆ, dr.med.
 • ANTUN FERENČIĆ, dr.med.
 • Doc.dr.sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr.med.
 • DANIJEL MARČINKO. dr.med.
 • VEDRANA FRŽOP, dr.med.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se dužnosti mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije mrtvozornici doc.dr.sc. Sanja Štifter, dr.med., Božidar Kandžija, dr.med. i Lidija Pohel, dr.med. imenovani Odlukom o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 5/18 i 24/20).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-27

Rijeka,11. studenog 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=221
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr