SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

216.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 8. studenoga 2021. godine, donosi

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20, 36/20 i 1/21), članak 5. briše se.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„U Upravnom odjelu se sistematizira 10 radnih mjesta sa 11 izvršitelja kao i jedno privremeno radno mjesto za potrebe rada na projektima.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Broj izvršitelja, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, te opisi razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta propisani Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, navedeni su u prilogu: Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom odjelu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.“

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. briše se.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Pročelnik Upravnog odjela može ovlastiti službenika Upravnog odjela za potpisivanje neupravnih akata iz djelokruga Upravnog odjela.“.

Članak 5.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU povećava se broj izvršitelja sa „1“ na „2“, te se mijenja se opis poslova radnog mjesta i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

U opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja u alineji 1. iza riječi: „humanističke“ dodaje se zarez i riječ: „prirodne“.

U opisu razine standardnih mjerila mijenja se alineja 1. pod nazivom: „Složenost poslova“ i glasi:

„Složenost poslova uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove vezane uz područje sporta i tehničke kulture u nadležnosti Upravnog odjela“.

U opisu razine standardnih mjerila u alineji 3. pod nazivom: „Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama“ iza riječi: „te povremena komunikacija sa“ dodaje se riječ: „strankama“.

U opisu razine standardnih mjerila u alineji 4. pod nazivom: „Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka“ posljednja rečenica mijenja se i glasi:

„Rad utječe na donošenje odluka iz područja sporta i tehničke kulture u nadležnosti Upravnog odjela“.

Članak 6.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 8. SAVJETNIK ZA ZAŠTITU KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE II, te se sistematizira novo radno mjesto pod rednim brojem 8. VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTE I VALORIZACIJU KULTURNE BAŠTINE II.

Članak 7.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 9. SAVJETNIK ZA USTANOVE KULTURE I RAZVOJNE PROGRAME II u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja u alineji 1. iza riječi: „humanističke“ dodaju se riječi: „ili umjetničke“.

Članak 8.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 10. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVNE POSLOVE.

Članak 9.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, ukida se privremeno radno mjesto pod rednim brojem 11. VIŠI SAVJETNIK II ZA RAD NA PROJEKTU KULTURNO-TURISTIČKA RUTA „PUTOVIMA FRANKOPANA“ i privremeno radno mjesto pod rednim brojem 12. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU KULTURNO-TURISTIČKA RUTA „PUTOVIMA FRANKOPANA.

Redni broj dosadašnjeg privremenog radnog mjesta 14. mijenja se u redni broj 10.a

Članak 10.

Vezano za izmjene i dopune Pravilnika iz članka 2., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog Pravilnika, Sistematizacija radnih mjesta sa nazivom i opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima za raspored na radno mjesto, te brojem izvršitelja, kao sastavni dio Pravilnika objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članka 8. koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 023-01/20-01/8

URBROJ: 2170/1-06-02/3-21-21

Rijeka, 8. studenoga 2021.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=216
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr