SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

73.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina, na 4. sjednici održanoj 2. studenog 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o stipendiranju učenika srednjih škola
za deficitarna zanimanja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stipendije redovitim učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja te uvjeti, kriteriji i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

(1) Pod pojmom deficitarna zanimanja, u smislu ove Odluke, smatraju se zvanja na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja na području Primorsko -goranske županije koju izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(2) Deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za svaku godinu utvrđuje odlukom općinski načelnik.

Članak 4.

(1) Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Vinodolska općina.

(2) Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku godinu utvrđuje odlukom općinski načelnik u skladu sa raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 5.

(1) Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici prvog razreda srednje škole koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2.da su redoviti učenici prvog razreda srednje škole s prebivalištem na području Općine Vinodolska općina najmanje jednu (1) godinu,

3. da je učenik postigao opći uspjeh u osmom razredu osnovne škole od najmanje 3,0.

(2) Opći uspjeh učenici srednjih škola dokazuju svedodžbom 8. razreda osnovne škole, a kod nastavka stipendiranja svedodžbama prethodnog razreda srednje škole.

Članak 6.

Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Članak 7.

1) Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja kojeg raspisuje općinski načelnik nakon početka školske godine, a najkasnije do 31. listopada.

(2) Natječaj za dodjelu stipendija sa propisanim obrascima prijave objavljuje se na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Vinodolska općina, sa utvrđenim uvjetima za dodjelu stipendija, dokumentacijom koju je potrebno priložiti uz prijavu i rok za podnošenje prijave.

(3) Tijek provedbe natječajnog postupka vodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u nastavku teksta: Povjerenstvo) u sastavu od tri člana, koju imenuje općinski načelnik.

Članak 8.

Tekst Natječaja sadrži: popis deficitarnih zanimanja, uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu i rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 9.

(1) Prijave na natječaj za dodjelu stipendija sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnicu Općine Vinodolska općina ili se upućuju putem pošte na adresu Općina Vinodolska općina, Bribir 34. Bribir, s naznakom „Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za deficitarna zanimanja“.

(2) Prijave s nepotpunom dokumentacijom i koje nisu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.

Članak 10.

Povjerenstvo na temelju podnijetih prijava sastavlja Listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i dostavlja je općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 11.

(1) Odluku o dodjeli stipendija donosi općinski načelnik.

(2) Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola za jednu školsku godinu.

(3) Stipendije se isplaćuju u razdoblju od deset mjeseci.

(4) Stipendije se isplaćuju do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 12.

Međusobna prava i obveze svakog pojedinog stipendista i Općine Vinodolska općina utvrdit će se ugovorom o stipendiranju.

Članak 13.

(1) Učenik srednje škole iz članka 3. ove Odluke koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika, dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

(3) Ako učenik srednje ne obavijesti Jedinstveni upravni odjel o prekidu obrazovanja odnosno gubitku statusa učenika u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon toga.

(4) Prekid isplate stipendije nastupa ako korisnik stipendije promjeni prebivalište, prijavom prebivališta izvan područja Općine Vinodolska općina.

Članak 14.

(1) Učenik može ostvariti pravo na daljnje stipendiranje za iduću školsku godinu uz uvjet da je ostvario uspjeh u prethodnoj školskoj godini od 3,00 i više.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-01/ 12

URBROJ: 2107-03/21-01-38

Bribir, 2. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=91253&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr