SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA MATULJI

76.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 04.studenoga 2021.godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama
Odluke komunalnom redu Općine Matulji

Članak 1.

1) U Odluci o komunalnom redu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/21), u daljnjem tekstu „Odluka“, u članku 8. stavak 6. iza riječi „ukrasne živice“ dodaju se riječi „odnosno od biljnog materijala“.

Članak 2.

1) Članak 9. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

„(1) Dvorišta, vrtovi, cvjetnjaci, voćnjaci i zelene površine oko stambenih i poslovnih zgrada, objekata u općoj uporabi te neizgrađenog građevinskog zemljišta uz javnu prometnu površinu odnosno u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene moraju se držati urednima i čistima te redovito održavati sukladno njihovoj namjeni, a naročito: kositi travu, rezati živicu i suhe grane sa drveća i raslinja, uklanjati ambroziju, šikaru, stabla i drugo raslinje koje smeta pješacima i/ili vozilima odnosno zaklanja prometnu signalizaciju i/ili javnu rasvjetu.“

2) U članku 9.stavku 3. riječi „rabljena vozila“ zamjenjuju se riječima „neregistrirana, tehnički neispravna vozila te olupine vozila“.

Članak 3.

1) U članku 10. Odluke, iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, oznaku tvrtke dozvoljeno je postaviti na pročelje pod kutom od 90 stupnjeva pod uvjetom da se donji rub oznake nalazi na minimalnoj visini od 2,4 metra od poda.

2) U istom članku postojeći stavak 3. postaje stavak 4.“

Članak 4.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

„(1) Oglase, plakate, smrtovnice i sve druge objave reklamnog, promidžbenog, informativnog ili drugog obilježja (dalje u tekstu: plakati) dopušteno je postavljati (lijepiti ili pričvrstiti) samo na oglasne ploče, oglasne ormariće, oglasne stupove i panoe, osim u slučajevima kada je ovom Odlukom drugačije uređeno.

(2) Mjesta za postavljanje oglasnih ploča, oglasnih ormarića, oglasnih stupova i panoa, na površinama javne namjene određuje nadležno tijelo Općine Matulji.

(3) Iznimno, za određene manifestacije, priredbe ili druga događanja, kao i prilikom održavanja izborne promidžbe općinski načelnik može odrediti i druga mjesta za postavljanje plakata.

(4) Pravne i fizičke osobe koje su postavile plakate dužne su iste ukloniti najkasnije u roku od 8 dana od prestanka održavanja izborne promidžbe, održavanja javne manifestacije, priredbe ili drugog događanja povodom kojega su plakati postavljeni.

(5) Nije dopušteno postavljanje plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu ili javnom moralu.

(6) Na području Općine nije dozvoljeno bacanje letaka bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji.“

Članak 5.

U članku 35. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi

„(2) Za gradnju spomenika odnosno spomeničkih i sakralnih obilježja iz stavka 1. ovog članka na javnim površinama općinski načelnik izdaje prethodnu suglasnost na osnovu koje nadležno tijelo Općine Matulji donosi odobrenje, osim ako ovom Odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članak 6.

Članak 36. Odluke mijenja se i glasi

„(1) Općinski načelnik može imenovati Povjerenstvo kao savjetodavno tijelo radi razmatranja zahtjeva za građenje spomeničkog ili sakralnog obilježja.

(2) Za građenje spomeničkog ili sakralnog obilježja na površinama javne namjene ne plaća se naknada.

Članak 7.

U članku 43. Odluke u stavku 4. riječi „prethodno odobrenje“ zamjenjuju se riječima „prethodnu suglasnost“.

Članak 8.

Članak 94. Odluke mijenja se i glasi

„(1) Osoba koja svojim štetnim radnjama ili uporabom vozila ili na drugi način učini štetu na površinama javne namjene, obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

(2) U slučaju da se kod štete prouzrokovane uporabom vozila ne može utvrditi identitet osobe koja je počinila štetu, teretit će se vlasnika vozila s kojim je šteta počinjena.

(3) Šteta se procjenjuje na osnovi troškova dovođenja površine javne namjene u prvobitno stanje na temelju cjenika pružatelja komunalnih usluga ili ponuda odnosno računa drugih pravnih ili fizičkih osoba koje se angažira radi sanacije štete.

Članak 9.

Članak 95. Odluke mijenja se i glasi:

„1) Na području Općine obvezano je korištenje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na način uređen propisima kojima je uređeno gospodarenje otpadom.

Članak 10.

U članku 110. Odluke u stavku 1. iza riječi „površine“ briše se točka te dodaju riječi „ kao i površine u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba.“

Članak 11.

U članku 118. Odluke riječ „odobrenja“ zamjenjuje se riječju „rješenja“.

Članak 12.

U članku 119. Odluke u stavku 4. riječ „odobrenja“ zamjenjuje se riječju „rješenja“.

Članak 13.

U članku 121. Odluke u stavku 1. riječ „odobrenje“ zamjenjuje se riječju „rješenje“.

Članak 14.

U članku 123. Odluke u stavku 9. riječ „drugi“ zamjenjuje se riječju „šesti“.

Članak 15.

(1) U članku 129. Odluke u stavku 1. alineji 28. riječi „(čl 95.st.6.)“ zamjenjuju se riječima „(čl 98.st.6.)“.

(2) U istom članku u stavku 1. iza alineje 33. dodaje se alineja 34. koja glasi:

„34. ostavlja ili parkira kamione, priključna vozila, strojeve i drugu građevinsku mehanizaciju, kampere na dijelovima javnih ili nerazvrstanih cesta ili na prostoru neposredno uz javne i nerazvrstane ceste te na javnim parkiralištima (čl. 69.st.1)“.

Članak 16.

U članku 130. Odluke u stavku 1. alineji 13. riječi „(čl 95.st.1. i 7.)“ zamjenjuju se riječima „(čl 98.st. 1. i 7.)“.

Članak 17.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Matulji (“„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/14) i to članci 9., 10., 11. i 12.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-01/0014

URBROJ: 2156-04-01-01/21-0003

Matulji, 4. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=51211&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr