SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA MATULJI

75.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji je na sjednici održanoj dana 04.studenoga 2021. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 16. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/19), u daljnjem tekstu „Odluka“ mijenja se i glasi:

„1) Rješenjem utvrđeni iznos komunalnog doprinosa plaća se na propisani uplatni račun u korist Proračuna Općine Matulji u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o komunalnom doprinosu.

2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, komunalni doprinos plaća se u obrocima u slučaju kada je:

  • obveznik plaćanja komunalnog doprinosa fizička osoba koja gradi građevinu stambene namjene površine do 400 m2 s najviše dvije stambene jedinice, a iznos utvrđenog komunalnog doprinosa iznosi najmanje 25.000 kuna,
  • obveznik plaćanja pravna osoba koja gradi građevinu poslovne namjene, osim građenja trgovačkih centara te građevina mješovite stambeno-poslovne namjene, za koju utvrđeni iznos komunalnog doprinosa iznosi najmanje 300.000 kuna, a ne radi se o građevini za koju se komunalni doprinos sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu plaća po pravomoćnoj uporabnoj dozvoli odnosno nakon što se građevina počela koristiti.

3) Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel izdaje potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu.„

Članak 2.

Članak 17. Odluke mijenja se i glasi:

„1) U slučaju iz članka 16. stavak 2. alineja 1. rokovi plaćanja pojedinih obroka komunalnog doprinosa su sljedeći:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

3) Ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. i 2.ovog članka zakasni s uplatom bilo kojeg obroka duže od 15 dana cjelokupna preostala obveza komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s danom dospijeća zakašnjelog obroka.

Članak 3.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

„Plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje zgrada može se odgoditi na rok propisan zakonom kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.“

Članak 4.

Iza članka 19.dodaje se članak 19a. koji glasi:

1) Fizičke osobe kojima su ili kojima će se u postupku izgradnje komunalne ili druge javne infrastrukture u postupku izvlaštenja ukloniti postojeći stambeni objekti u kojima žive osloboditi će se obveze plaćanja komunalnog doprinosa za stambene objekte koje grade radi rješavanja stambenog pitanja pod uvjetom da se radi o objektu stambene namjene površine do 400 m2 sa najviše dvije stambene jedinice.

2) Pravne i fizičke osobe kojima su ili kojima će se u postupku izgradnje komunalne ili druge javne infrastrukture ukloniti postojeći poslovni objekti u kojima obavljaju djelatnost osloboditi će se obveze plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju novog poslovnog objekata do visine komunalnog doprinosa obračunatog na obujam poslovnog objekta koji se uklanja.

3) U slučaju iz stavka 1. i 2. oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa može se ostvariti pod uvjetom da je od dana izvlaštenja do dana pravomoćnosti akta za građenje novog objekta proteklo manje od 3 godine.

4) Pravo na oslobođenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se ostvariti samo jednom za svaki uklonjeni objekt.

5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka podnose zahtjev za oslobođenje u kojem su obvezne dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/21-01/0015

URBROJ: 2156/04-01-01-21-0004

Matulji 4. studenog 2021.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=51211&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr