SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

59.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 4. sjednici održanoj dana 14. listopada 2021. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Socijalnog vijeća

I.

U Socijalno vijeće imenuju se:

1. Marinko Buljat, za predsjednika,

2. Darko Logožar, za člana,

3. Vesna Đujić, za člana,

4. Ivan Žgela , za člana,

5. Nensi Dražić, za člana,

6. Boris Turjak, za člana,

7. Edita Kalanj, Udruga Novi korak, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/21-50/6

Ur.broj:2107/02-01-21-4

Novi Vinodolski, 14. listopada 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr