SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

41.

Na temelju odredbi članaka 86. stavka 3., članka 89. stavka 1. članka 113 stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17,114/18, 39/19 ) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela
UPU naselja Cres - građevinskih područja naselja
NA 7 i površina izdvojenih namjena – obuhvat
budućeg UPU naselja Cres NA7

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom pokreće postupak stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07, 03/11, 53/12, 43/13, 09/16 i 17/19 i 42/20) – obuhvata budućeg Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7( UPU 1). ( dalje u tekstu: Plan)

Nositelj stavljanja izvan snage Plana je Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje.

PRAVNA OSNOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA PLANA

Članak 2.

Postupak stavljanja dijela Plana izvan snage temelji se na odredbama stavka (1) članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon).

RAZLOZI STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 3.

Kako bi se stvorili uvjeti za donošenje novog urbanističkog plana naselja Cres, NA7, (UPU 1), koji je pokrenut na sjednici Gradskog vijeća Grada Cresa 22. ožujka 2021. godine donošenjem Odluka o izradi UPU naselja Cres NA7( „Službene novine“, Primorsko-goranske br.08/21), potrebno je u posebnom postupku provesti postupak stavljanja izvan snage dijela postojećeg Plana.

OBUHVAT DIJELA PLANA

Članak 4.

Obuhvat dijela Plana koji se stavlja izvan snage obuhvaća područje obuhvata budućeg UPU naselja Cres, NA7, (UPU 1).

Površina obuhvata dijela Plana koji se stavlja izvan snage iznosi cca 95,7 ha. Grafički prikaz obuhvata dijela Plana sastavni je dio ove Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU DIJELA PLANA

Članak 5.

Područje je većim dijelom izgrađeno, te se koristi sukladno namjeni predviđenoj Planom.

Urbanistički plan uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena usvojen je 2007. godine. Plan je od donošenja izmijenjen i dopunjen u šest navrata; 2011., 2012., 2013., 2016. 2019. i 2020. godine. («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07, 03/11, 53/12, 43/13, 09/16 i 17/19 i 42/20)

Prostornim planom Grada Cresa izmijenjene su granice građevinskog područja naselja Cres u odnosu na postojeći UPU naselja Cres.

Prostornim planom uređenja Grada Cresa, a temeljem obaveze iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije, građevinskom području naselja priključene su turističke zone koje se nalaze uz naselje (T22 Grabar, T14 , Grabar (sjever), T12 Zakol i T11 Kimen), Također se naselju priključila Komunalno- servisna zona Cres - Pogonski ured HEP i sportsko rekreacijska zona 'Dari' .

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 6

Cilj stavljanja izvan snage dijela Plana je omogućiti da se na predmetnom području odrede uvjeti korištenja i gradnje budućim UPU naselja Cres, NA7.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA STAVLJANJE IZVANA SNAGE DIJELA PLANA

Članak 7.

Za stavljanje dijela Plana izvan snage nije potrebno pribavljanje Sektorskih strategija, planova, studija, niti drugih dokumenata propisanih posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za stavljanje izvan snage dijela Plana izrađuje stručni izrađivač Plana

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE DIJELA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA OD VAŽNOSTI ZA POSTUPAK

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u stavljanju izvan snage dijekla Plana iz područja svog djelokruga rada:

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, Ispostava Mali Lošinj, R.l.kapetana 7, 51550 Mali Lošinj
 • PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA,Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 • JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka,
 • MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, Užarska 26, Rijeka,
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova civilne zaštite, Protupožarna inspekcija , Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA,Riva 10, 51 000 Rijeka
 • HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša
 • Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
 • HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje
 • Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 • HRVATSKE CESTE,Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 • HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3 , Rijeka,
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres,
 • KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. Cres, Turion 20/A ,51 557 Cres.
 • ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES,Jadranska obala 1, Cres
 • LUČKA KAPETANIJA, Jadranska obala 1, Cres
 • Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, PGŽ, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

ROK ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE DIJELA PLANA

Članak 10.

Rokovi za stavljanje izvan snage dijela Plana:

 • dostava zahtjeva javnopravnih tijela i drugih sudionika u stavljanju izvan snage (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana;
 • izrada prijedloga odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana u roku od 60 dana od dostave posebnih zahtjeva iz prethodnog stavka,
 • javna rasprava o prijedlogu odluke o stavljanju van snage dijela Plana u trajanju od 8 dana,
 • izrada izvješća o javnoj raspravi u roku od 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga,
 • izrada Nacrta konačnog prijedloga odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana – u roku 30 dana od o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi,
 • usvajanje odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana u roku od 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a nakon usvajanja novog UPU naselja Cres NA7.

IZVORI FINANCIRANJA STAVLJANJA IZVAN SNAGE

Članak 11.

Financiranje stavljanje izvan snage dijela Plana osigurat će Grad Cres u Proračunu Grada Cresa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/19-1/3

URBROJ:2213/02-01/01-21-73

Cres, 28. listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr