SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

39.

Na temelju članka 103. i članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,148/13, 92/14 i 110/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 28. listopada 2021. godine donosi

Odluku

o ukidanju statusa javnog dobra dijela nekretnine pod oznakom č.zem. 10884/1 i č.zem. 10884/2, k.o. Cres

I.

Ukida se status javnog dobra nekretnine pod oznakom č.zem. 10884/1 i č.zem 10884/2 k.o. Cres i predlaže se da se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju izvrši uknjižba prava vlasništva istih u korist i na ime GRAD CRES, Cres, Creskog statuta 15, OIB: 88617357699, uz istodobno brisanje upisa „javno dobro u općoj uporabi“

II.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 943-01/98-01/21

URBROJ: 2213/02-01-21-41

Cres, 28. listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr