SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

37.

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine', br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Grada Cresa ('Službene novine Primorsko-goranske županije', br. 29/09, 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20 8/21), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O JAVNIM
PRIZNANJIMA GRADA CRESA

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 24/02, 7/05, 37/08, 38/09, 41/10), u daljnjem tekstu: Odluka, ispod naslova „V.Postupak dodjele javnih priznanja“, podnaslov „1.Odbor za dodjelu javnih priznanja“ mijenja se i glasi „1.Odbor za dodjelu javnih prizananja i određivanje naziva ulica i trgova“.

Članak 2.

Članak 10. Odluke, mijenja se i glasi:

„Postupak dodjele javnih priznanja, od poziva na davanje prijedloga do utvrđivanja prijedloga za dodjelu javnih priznanja, provodi Odbor za dodjelu javnih priznanja i određivanje naziva ulica i trgova (u daljnjem tekstu: Odbor).“

Članak 3.

U članku 20., stavku 2., riječi „Ureda Grada“ zamjenjuju se riječima „nadležno upravno tijelo“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-1/16

URBROJ:2213/02-01-21-2

Cres, 28. Listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr