SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

57.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 42/20), članak 2. mijenja se i glasi:

“Članak 2.

(1) Prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem planiran je u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 56.000,00 kn i to na sljedeći način:

1. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 26.000,00 kn

2. Naknada za prenamjenu poljop. zemljišta u građevinsko 30.000,00 kn

3. Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH 0,00 kn.

(2) Prihod iz članka 2. stavka 1. ovog programa utrošit će se za podmirenje troškova u vezi sa provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu i to za dio troškova održavanja poljoprivrednih puteva, koji su planirani u posebnom dijelu proračuna u Programu 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture, aktivnost A100409 Ostale komunalne aktivnosti, pozicija 3116 - Održavanje poljoprivrednih puteva, u iznosu od 56.000,00 kn.”

Članak 2.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu dan nakon objave.

KLASA: 400-09/21-01/07

UR.BROJ: 2142/01-01-21-3

Krk, 27. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr