SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

47.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09,46/09, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko - goranske županije', broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donosi

O D L U K U

o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

Članak 1.

U Godišnjem izvještaju o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2020. godinu, koji uključuje i financijske rezultate proračunskih korisnika, u iznosu od 5.535.384,11 kn, a sastoji se od:

  • viška prihoda Proračuna Grada Krka- Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 5.171.349,91 kn,
  • viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 333.619,62 kn koji se sastoji od viška koji potječe iz donacija u iznosu od 337.768,08 kn i manjka od pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva za 4.148,46 kn,
  • viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 19.541,35 kn, koji se sastoje od neutrošenog vlastitog prihoda u iznosu od 16.264,83 od prodaje ulaznica i vlastitih prihoda od usluga u iznosu od 3.276,52 kn,
  • viška prihoda Dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od 10.873,23 kn, koji se sastoji od neutrošenih sredstava od prodanih stanova u iznosu od 7.334,39 kn i viška prihoda od vlastitih prihoda u iznosu od 3.538,84 kn.

Članak 2.

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja :

Članak 3.

Višak prihoda za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 5.171.349.91 kn sastoji se od sljedećih viškova i manjkova prema izvorima financiranja:

Viškova:

- 3.133.753,29 kn viška općih prihoda (izvor 11)

- 65.062,83 kn neutrošenih sredstva od spomeničke rente (izvor 42)

- 283.409,74 viška prihoda od komunalnog doprinosa prema programu građenja komunalne infrastrukture (izvor 431)

- 464.535,54 kn viška prihoda od komunalne naknade u programu održavanja komunalne infrastrukture (izvor 432)

- 25.192,23 kn neutrošenih sredstava od prodaje stanova sa stanarskim pravom (izvor 439)

- 93.935,76 kn viška prihoda uplaćenog od otočkih općina za projekt PRŠI (izvor 52)

- 1.173.097,13 kn viška prihoda od beskamatnog zajma MF za likvidnost (izvor 440)

- 11,27 kn viška prihoda od financijske imovine povrat po osnovi uplaćenoh udjela u vlasništvu (izvor 937).

Manjkova:

- 401,72 manjka od neuplaćene pomoći otočkih općina za projekt „Informiraj, educiraj, recikliraj“ (izvor 52)

- 2.914,42 manje ostvarene pomoći za projekt Rockenhausen iz 2018.(izvor 52)

- 2.940,75 kn manjka Kohezijskog fonda za projekt Informiraj educiraj recikliraj (Izvor 562) koji je realiziran u 2019., a sredstva su uplaćena 2020. godine

- 47.390,99 kn manjka iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt PRŠI (izvor 563)

- 14.000,00 kn manjka prihoda od ugovorenih donacija (izvor 61).

Članak 4.

Višak prihoda poslovanja iz općih izvora ( izvor 11) u iznosu 3.133.753,29 kn utrošit će se za:

- 401,72 pokriće manjka od neuplaćene pomoći otočkih općina za projekt „Informiraj, educiraj, recikliraj“ (izvor 52)

- 2.914,42 pokriće manje ostvarene pomoći za projekt Rockenhausen iz 2018.(izvor 52)

- 2.940,75 kn pokriće manjka Kohezijskog fonda za projekt Informiraj educiraj recikliraj (Izvor 562) koji je realiziran u 2019., a sredstva su uplaćena 2020. godine

- 8.000,00 kn za članarinu za 2021. godinu udruzi Lijepa naša

- 8.527,21 kn za otkup elekričnog vozila

- 27.807,50 kn za nabavu mopeda

- 119.985,00 kn za uređenje dvorišta osnovne škole u Krku

- 16.500,00 za sanaciju fasade zgrade osnovne škole

- 15.930,00 za izgradnju oborinske kanalizacije u Ulici Josipa Pupačića

- 588.344,85 kn za izgradnju el.komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom inf. kanalu

EU projekta

- 365.435,00 kn za sanaciju prohodnih terasa u dječjem vrtiću Krk

- 258.837,00 kn za uređenje površina na lokacijama polupodzemnih spremnika za otpad

- 100.000,00 kn donacija Domu zdravlja PGŽ za lift u zgradi u Krku

- 320.000,00 kn za održavanje plaža

- 15.000,00 kn donacija za obnovu kuće oštećene požarom

- 24.536,52 kn za uređenje i prijevoz kontejnera za Pjevačko društvo Slavulj iz Petrinje

- 300.000,00 kn za održavanje nerazvrstanih cesta

- 300.000,00 kn za projektiranje (poz 3142)

- 250.000,00 kn za pripremu projekata za financiranje iz EU fondova

- 200.000,00 kn za održavanje zelenih površina

- 108.593,32 kn za poljoprivredne puteve

- 100.000,00 kn za održavanje poslovnih prostora u vl. Grada.

Članak 5.

Dijelom viška prihoda poslovanja iskazanom na kontu 92211 u iznosu od 14.521.071,50 kn pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 9.224.688,58 kn i manjak primitaka od financijske imovine iskazanom na kontu 92223 u iznosu od 5.296.382,92 kn pa ukupno stanje viška prihoda poslovanja na kontima 92211 iznosi .3.973.049,28, viška prihoda od nefinancijske imovine na kontu 92212 iznosi 25.192,23 kn i viška primitaka od financijske imovine na kontu 92213 iznosi 1.173.108,40 kn. Ukupan višak prihoda na na kontima 922 iznosi 5.171.349,91 kn.

Članak 6.

Ukupan rezultat poslovanja za 2020. godinu, odnosno višak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 5.535.384,11 kn, kao i rashodi iz članka 3. i 4. ove Odluke uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objavit će se na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr .

KLASA: 400-05/21-01/ 05

UR.BROJ: 2142/01-01-21-4

Krk, 27. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr