SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA VRBNIK

45.

Na temelju članka 31. i 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21, 14/21) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 2. sjednici koja je održana 16. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o naknadama za rad vijećnika Općinskog vijeća
i članovima Vijeća mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se uvjeti stjecanja prava na naknadu i visina naknade te druga materijalna prava vezanih uz rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik, članova Općinskog vijeća (u nastavku: vijećnika), članova vijeća mjesnih odbora te članovima stalnih radnih tijela.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članovima vijeća mjesnih odbora i članova stalnih radnih tijela (u daljnjem tekstu: Odluka), a koji označavaju rod, bez obzira u kojem su korišteni, na jednaki način s odnose na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pravo na naknadu za svoj rad ostvaruju vijećnici, članovi vijeća mjesnih odbora i članovi stalnih radnih tijela.

II. VISINA NAKNADE

Članak 4.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad od 400,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.

Predsjedniku Vijeća mjesnih odbora pripada naknada u visini od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.

Članak 5.

Predsjednik i članovi Vijeća mjesnih odbora svoj rad obavljaju volonterski i za to primaju naknadu u visini od 200,00 kuna neto po sjednici.

Maksimalni broj sjednica za koje se isplaćuje naknada je jedna sjednica mjesečno.

Naknada iz ovog članka isplaćivati će se polugodišnje do kraja lipnja za prvo polugodište te do kraja prosinca za drugo polugodište.

Članak 6.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik koji su dužni prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća, imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 7.

Korisnici naknada iz ove Odluke mogu se odreći prava na naknadu pod uvjetom da prethodno vlastoručno potpišu Izjavu o odricanju.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Vrbnik.

Isplatitelj naknade obvezan je propisane poreze i doprinose obračunati i isplatiti istovremeno s isplatom naknade.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuje Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik na temelju službene evidencije i naloga za isplatu naknade.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova za rad Načelnika Općine Vrbnik, članovima Poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i članovima vijeća mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 11/06).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-07/21-01/01

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 16. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51516&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr