SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 37. Odluke o nerazvrstanim cestama ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 13/14) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, dana 7. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade
za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 34/16) u članku 8., stavku 2. riječ „stranka“ zamjenjuje se riječi „investitor“ .

Članak 2.

Članak 9. Odluke mijenja se i sada glasi:

„Odobrenje za prekop nerazvrstane ceste izdaje se za najviše 100 m duljine prekopa za komunalne vodne građevine, odnosno za najviše 200 m za ostale infrastrukturne građevine, sa rokom završetka koji će biti utvrđen u Rješenju o odobrenju, ovisno o vrsti radova koji se izvode, ali najviše do 30 dana.

Za investicije u kojima se radovi izvode na većim duljinama od navedene u stavku 1. ovog članka, novo odobrenje za prekop nerazvrstane ceste izdat će se nakon što se radovi na prethodnom prekopu završe, saniraju i očisti cesta.

Ukoliko se radovi na prekopu ne završe u roku utvrđenom Rješenjem, za svaki dan dodatnog izvođenja radova, plaća se naknada u iznosu od 100 kn po danu i metru dužine odobrenog prekopa, a što se utvrđuje novim Rješenjem.“

Članak 3.

Članak 10. Odluke mijenja se i sada glasi:

„Investitori – ovlaštenici odobrenja za prekop, koji izvode radove na izgradnji ili rekonstrukciji infrastrukturne mreže (električna energija, komunalne vodne građevine, telekomunikacijska infrastruktura i dr.), dužni su sami izvršiti sanaciju i uređenje prekopa.

Kod prekopa manjih razmjera, odnosno kod prekopa radi izvođenja radova na priključenju na infrastrukturnu mrežu, investitori – ovlaštenici odobrenja za prekop ne saniraju sami prekop, već je to obveza Grada Novog Vinodolskog.

Investitorima – ovlaštenicima odobrenja za prekop iz stavka 2. ovog članka izdaje se odobrenje za prekop u kojemu se određuje i plaćanje troškova sanacije prekopa i to u iznosu 200,00 kn/m2.“

Članak 4.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a, koji glasi:

„Nakon isteka rokova za prekop iz članka 9. ove Odluke, Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo sačinit će zapisnik u prisustvu investitora kojemu je izdano odobrenje za prekop, a kojim će se, ovisno o vrsti izvođenja radova, utvrditi jesu li radovi na prekopu dovršeni, je li cesta adekvatno sanirana u skladu sa pravilima struke, te je li cesta očišćena na način da se može koristiti.

Ukoliko se prilikom sastavljanja zapisnika utvrdi da sanacija nije izvršena u skladu s pravilima struke i na način da se cesta može koristiti, investitoru – ovlašteniku odobrenja, naložit će se da iste nedostatke ukloni u ostavljenom roku, nakon čega će se ponovno sačiniti zapisnik u prisustvu investitora.

Od trenutka sastavljanja zapisnika, investitoru – ovlašteniku odobrenja teče jamstveni rok od 5 godina na radove sanacije prekopa.

U tijeku jamstvenog roka, Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo, očevidom na licu mjesta utvrdit će stanje sanacije prekopa.

Ukoliko se prilikom očevida uoče nedostaci koji su posljedica loše izvedene sanacije prekopa, Upravni odjel sačinit će zapisnik o navedenim nedostacima, mjerama i roku sanacije istih, o čemu će obavijestiti investitora – ovlaštenika odobrenja za prekop, koji je dužan izvršiti sanaciju.“

Članak 5.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 363-01/21-01/24

URBROJ: 2107/02-04-21-3

Novi Vinodolski, 7. rujna 2021.

Gradonačelnik
Grada Novi Vinodolski

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr