SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
GRAD OPATIJA

89.

Na temelju članka 52. stavka 2. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 51/8, 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Opatije dana 15. rujna 2021. godine donosi

O D L U K U

O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETODAVNOG TIJELA GRADONAČELNIKA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom se osniva i imenuje članove savjetodavnog tijela gradonačelnika, uređuje sastav, djelokrug i način rada savjetodavnog tijela.

(2) Članovi savjetodavnog tijela prate stanje u područjima za koja su nadležni, savjetuju gradonačelnika te obavljaju druge poslove koje im povjeri gradonačelnik.

(3) Člana savjetodavnog tijela imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. Mandat članova savjetodavnog tijela traje do završetka povjerenih poslova. Član savjetodavnog tijela može biti razriješeni i prije isteka vremena na koji je imenovan.

Članak 2.

Savjetodavno tijelo gradonačelnika čine:

1. Ivica Lukanović, iz Kastva, Ćikovići 7, savjetnik za strategiju i razvoj,

2. Robert Kurelić, iz Rijeke, Trogirska 1A, savjetnik za znanost, obrazovanje, školstvo i kulturu

3. Vedran Kružić, iz Opatije, dr. Ivana Poščića 5, savjetnik za gospodarstvo i EU projekte

4. Bojan Bilić, dipl. ing. arh., iz Rijeke, Frana Kurelca 4, savjetnik za urbanizam i prostorno planiranje

5. prof.dr.sc. Viktor Peršić, iz Pobri, Pužev breg 6B, savjetnik za zdravstvo i zdravstveni turizam

6. Davor Šprajc, iz Opatije, ulica Vladimira Nazora 10, savjetnik za pripremu i provedbu arhitektonsko urbanističkog natječaja za područje Slatine.

Članak 3.

(1) Savjetnici su dužni čuvati podatke o poslovanju i nacrtima ili prijedlozima akata odnosno projekata Grada do kojih su došli obavljajući funkciju savjetnika, ako se ne radi o podacima i informacijama koji su javno dostupni.

(2) Savjetnici su obvezni, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br 42/18), čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa kao članovi savjetodavnog tijela, te iste osobne podatke mogu koristiti isključivo u svrhu obavljanja dužnosti savjetnika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/21-01/48

URBROJ: 2156/01-03/01-21-1

Opatija, 15. rujna 2021.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=10006&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr