SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

67.

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (Sl.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o stavljanju izvan snage
Odluke o visini plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme
trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19)

I.

Stavlja se izvan snage Odluka o visini plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19) KLASA: 120-01/20-01/02, URBROJ: 2213/01-01-20-2, od 6. travnja 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 120-01/20-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-8

Mali Lošinj, 9. rujna 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić dr. med. vet., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=10005&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr