SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

66.

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (Sl.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 09. rujna 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o stavljanju izvan snage Odluke o smanjenju naknade
za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća

I.

Stavlja se izvan snage Odluka o smanjenju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća KLASA: 120-01/20-01/03, URBROJ: 2213/01-01-20-2 od 6. travnja 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 120-01/20-01/03

URBROJ: 2213/01-01-21-8

Mali Lošinj, 9. rujna 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić dr. med. vet., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=10005&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr