SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

65.

Na temelju članka 62. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. stavka 2. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka  35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka  32 . Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 09/18 i 09/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 09. rujna 2021 . godine, donosi 

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u općoj uporabi

Članak 1.

Nekretnina oznake k.č.br. 866/6 zk.ul. 2309 k.o. Mali Lošinj – grad, u naravi nerazvrstana cesta ML 187 proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke, na nekretnini iz članka 1. Ove Odluke, izvršiti upis svojstva javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Malog Lošinja, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko - goranske Županije'.

KLASA: 350-01/19-01/41

URBROJ: 2213/01-01-21-13

Mali Lošinj, 9. rujna 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić. dr. med. vet., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=10005&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr