SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
OPĆINA LOPAR

24.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 2. sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2021. godine, donosi slijedeću

IZMJENU I DOPUNU

ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 2/19) u daljnjem tekstu Odluka, u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa može se koristiti i za druge namjene od namjena propisanih stavkom 2. ovog članka.“

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar može odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa i to za fizičke osobe:

- za komunalni doprinos u iznosu od 20.000,00 kuna do 50.000,00 kuna uz obročnu otplatu do najviše dvanaest obroka (jedna godina),

- za komunalni doprinos od 50.000,00 kuna do 100.000,00 kuna uz obročnu otplatu do najviše dvadeset i četiri obroka (dvije godine),

- za komunalni doprinos iznad 100.000,00 kuna uz obročnu otplatu do najviše trideset i šest obroka (tri godine),

Komunalni doprinos u iznosu do 20.000,00 kn plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Kod obročnog plaćanja komunalnog doprinosa prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu i iznosi 25% od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.

Pravne osobe koji su obveznici komunalnog doprinosa mogu plaćanje izvršiti s odgodom na način da 30% uplate izvrše odmah, a najkasnije 15 dana od dana pravomoćnosti Rješenja o komunalnom doprinosu te ostatak u ratama koje dospijevaju svaki sljedeći mjesec do 15-og u mjesecu, a najduže u 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

U slučaju zakašnjenja s uplatom dva uzastopna obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana kada je obveznik bio dužan platiti dospjeli obrok.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih davanja.

Plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje zgrada može se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odgoditi za godinu dana od dana izvršnosti rješenja.

Uslijed nedovoljnog punjenja proračuna, Općina Lopar zadržava pravo neodobravanja obročne otplate.“

Članak 3.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16. a koji glasi:

„Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja kao što je garancija banke, upis hipoteke na imovinu ili bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, ispunjene na iznos cjelokupnog iznosa određenog rješenjem o komunalnom doprinosu.“

Članak 4.

U preostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-03/21-01/03

URBROJ:2169/02-01-21-07

Lopar, 19. kolovoza 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=51281&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr