SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD OPATIJA

68.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18., 110/18. i 30/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2021. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 11. prosinca 2019. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama održanim dana 24. lipnja, 24. srpnja i 17. prosinca 2020. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 32/19, 22/29, 25/20 i 42/20).

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Od ukupno 24 planirana projekta u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, u cijelosti je dovršeno 15 projekata, 4 su u realizaciji i biti će završeni u 2021. godini, dok realizacija 5 projekata (pripreme dokumentacije, izgradnja) ovisi o vanjskim faktorima na koje nismo u mogućnosti utjecati.

III. OSTVARENJE PROGRAMA PO POJEDINAČNIM PROJEKTIMA:

Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano je u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

1) Završeni projekti:

- rekonstrukcija ulice Put za Plahuti – radovi su započeti krajem 2019. godine, a završeni su početkom srpnja 2020. godine. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.778.518,33 kn.

- ograda obalnog puta: planirana sredstva su utrošena (49.999,13 kn) za zahvate na uređenju stepenica iza WC-a Ika i na vidikovcu Lipovica.

- uređenje plaže Črnikovica – radovi su započeli krajem 2019. godine a završeni su 12.06.2020. godine. Ukupna vrijednost radova iznosila je 1.390.779,55 kn.

- uređenje i dohrana neuređenih plaža – planirana sredstva u cijelosti su utrošena (199.901,00 kn) za sanaciju školjera na plaži Tomaševac i Črnikovica (van zahvata uređenja plaže Črnikovica), kao i za dohrane na plažama Tomaševac, Črnikovica i Miramar.

- popravak potpornih zidova i uređenje obalne šetnice – planirana sredstva za 2020. i prenesena iz 2019. godine utrošena su za sanaciju oštećenja izazvanih olujnim jugom krajem 2019. godine (sanacija obalnog zida i popločenja plaže ispod fakulteta u Iki, vidikovac Ika i Lipovica) u ukupnom iznosu od 401.602,67 kn.

- sufinanciranje rekonstrukcije dijela Ž5051 – sukladno zaključenom ugovoru Grad je ugovorena sredstva doznačio investitoru Županijskoj upravi za ceste PGŽ u 2020. godini. Radi se rekonstrukciji dijela županijske ceste, ulice Rikard Katalinić Jeretova (zamjena tampona i nosivog sloja asfalta na dijelovima gdje je došlo do većih propadanja u dužini od 500 m, te sanacije šahti koje su radi toga neophodne. Ukupna vrijednost investicije 1.323.625 kn). Radovi su započeli 11. studenog 2020. godine kroz dvije faze i u cijelosti će biti završeni 4. ožujka 2020. godine.

- financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora (1.480.811 kn) – u okviru stavke su dva ugovora sa privatnim investitorima. Izvršene su obveze po ugovoru sa KA-projekt u vezi priznavanja troškova sanacije Mulandovo u Ičićima izvedene krajem svibnja 2020. godine (40.413,30 kn).

- asfaltiranje ceste Put Dukino u naselju Pobri – radovi su izvedeni u studenom 2020. godine. Na ovoj poziciji iskazana je vrijednost radova u visini koju su sufinancirali zainteresirani građani (20.000,00) iako je ukupna vrijednost radova iznosila 76.035,00 kn, te je razlika sadržana u programu pojačanog održavanja komunalne infrastrukture, na poziciji uređenje prometnica po zahtjevima mjesnih odbora.

- postava lifta za osobe s invaliditetom na plaži Ičići – radovi su ugovoreni 2019. godine, a lift je postavljen početkom turističke sezone. Ukupna vrijednost dobave i postave istog iznosi 116.937,50 kn.

- dobava urbane opreme odnosi se na dobavu i postavu 10 posuda za otpad na javnim površinama (23.841 kn).

- interpolacija stupova javne rasvjete – stavka je realizirana u cijelosti (utrošeno 100.000,00 kn), postavom novih ili zamjenom dotrajalih stupova na lokacijama: Oprić-Konjsko (1), Veprinac: Vlašići (1) i Balači 3), Opatija: Šetalište C.Sylve (1), Ičići: dr. J. Martinčića (2) i cesta za fakultet i lukobran u Iki (3).

- sufinanciranje radova na Lučkom području – sukladno zaključenom ugovoru o sufinanciranju, Lučkoj upravi osigurana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za nastavak radova sanacije školjere i lučkog područja Volosko, sanaciji šteta izazvanih olujnim jugom u prosincu 2019 na lučkom području luke Opatija, privezišta Dražica i luke Volosko, te nastavak nasipavanja materijala luke Ika.

- izgradnja bus stanice na cesti za Dobreć i u Pobrima: nove bus čekaonice na cesti Dobreć u Konjskom i u Pobrima ugovorene su, plaćene i dobavljene u 2020. godini, no radi preinaka koje smo u međuvremenu zatražili za Pobre, postavljene su 2. ožujka 2021. godine. Vrijednost ovih stanica je 56.826,00 (Dobreć) i 41.473,75 kn (Pobri).

- sufinanciranje nabave autobusa iz namjenskog povećanja cijene vozne karte – na poziciji su iskazana sredstva koja se knjiže kao prihod i rashod Grada iako se radi o sredstvima otplate kredita za nabavku autobusa iz namjenskog povećanja cijene vozne karte koju plaćaju putnici. Sredstva su iskazana u visini obveza za otplatu kredita u 2020. godini (364.120,89 kn).

2) Započeti projekti koji će biti završeni u 2021. g.:

- evidentiranje, uris i upis komunalne infrastrukture (utrošeno 105.737,50 od 450.000,00 kn) - u prosincu 2020. godine ugovoreni su radovi izrade elaborata evidentiranja komunalne infrastrukture za 49 cesta i javnih površina (47 u Poljanama do tunelske ceste i 2 u Dobreću). U 2020. godini provedeno je javno izlaganje po izrađenim elaboratima evidentiranja komunalne infrastrukture ugovorenim krajem 2019. za Veprinac (49 cesta) i dio Oprića (2 ceste), a u provedbi su i elaborati za groblje Poljane, te za Veprinac (područje Falalelići, Zubinići, Jurovići, Katinići i Vlašići). Plaćanje izvođaču provodi se nakon što elaborati budu prihvaćeni i potvrđeni u Katastru.

- sufinanciranje sanacije deponija Osojnica – Radovi sanacije započeli su 2019. godine. Investitor je Općina Matulji, a radove sufinancira EU, Fond za zaštitu okoliša, te lokalne samouprave Općina Matulji, Grad Opatija, Općina Lovran i Općina M.Draga. Ukupna vrijednost projekta može iznositi do 36.674.515,00 kn (trenutno ugovoreno 35.842.940,50 kn). Izvori financiranja su EU fondovi (30.000.000,00 kn), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (3.529.411,77 kn) a preostala sredstva osiguravaju 4 jedinice lokalne samouprave (Opatija, Matulji, Lovran i M.Draga). Ugovorena obveza Grada Opatija iznosi 1.062.930,96 kn i ne očekuje se da bi s mogućim nepredviđenim troškovima ona trebala biti veća od proračunom osiguranih 1.100.000,00 kn. Ističemo da će u kasnijim godinama, lokalne samouprave trebati sufinancirati i troškove monitoringa Osojnice koji traje 30 godina, te će kroz to razdoblje Grad trebati osigurati još 1.145.000 kn.

- sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada – odnosi se na realizaciju ugovora zaključenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz 2018. godine. Posude nabavlja i isporučuje Fond i prenosi ih u vlasništvo jedinica lokalne samouprave (u 2020. godini 45 spremnika od 770 lit ukupne vrijednosti od 49.330,16 kn, od čega je sufinanciranje Grada 6.435,85 kn). Početkom 2021. godine preuzeli smo i ostale manje posude (100 spremnika zapremine 120 lit i 150 zapremine 240,00 lit) za koje ćemo trebati osigurati sufinanciranje od 8.559,38 kn, ukupna vrijednost 57.062,50 kn).

- izrada projekta LED rasvjete – u 2020. godini ugovoren je i izrađen glavni projekt LED prelaska javne rasvjete Grada na LED rasvjetu za što je utrošeno 89.375,00 kn, u 2020. godini završiti će se i raspisati javni natječaj za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom.

3) Započeti projekti čija realizacija ovisi o vanjskim faktorima:

- rekonstrukcija ceste A.Dminaka (D66) – Krajem 2020. godine zaključen je ugovor s privatnim investitorom zainteresiranim za izgradnju hotela na lokaciji ex bolnice Ičići, po kojemu je potrebno izvršiti rekonstrukciju ulice A.Dminaka i državne ceste D66 (Liburnijska ulica) u skladu s UPU-om naselja Ičići i lokacijskom dozvolom za cestu. Sukladno ugovoru, investitor je akontirao Gradu Opatiji iznos od 2.000.000,00 kn za provođenje pripremnih aktivnosti.

- pripremne aktivnosti na izgradnji 3. ceste od novog rotora Kuk do Matuljske c. –sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn uplatio je KUK projekt za pripremne aktivnosti za izgradnju 3. ceste uz njihov planirani poslovni objekt sukladno ugovoru o financiranju te ceste, no nisu realizirana zbog nemogućnosti zamjene nekretnina Grad Opatija-Kuk projekt radi upisanih hipoteka na zemljištu Kuk projekta. Kako je u međuvremenu KUK projekt prodao svoje zemljište, u tijeku su dogovori s novim vlasnikom (Tommy 1992 d.o.o) o nastavku realizacije i rješavanju imovinsko pravnih odnosa u 2021. godini.

- financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora (1.480.811 kn) – ranije je prikazano da je iz ove stavke realiziran jedan projekt, priznavanje troška sanacije ulice Mulandovo (40.413,30), no znatno veća obveza odnosi se na izgradnju pristupnog puta Trinajstovica za kojeg su privatni investitori osigurali i uplatili sredstva za izgradnju ceste Trinajstovica (odvojak ulice Kosićevo), no kako je izvedbeni projekt (izradu kojeg oni osiguravaju) imao manjkavosti koje nisu otklonjene do konca 2020. godine, sredstva će se prenijeti u 2021. godinu kada će se i pristupiti izvođenju radova (proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova).

- sufinanciranje rekonstrukcije Nove ceste za pristup vatrogasnom domu: Profesionalna vatrogasna postrojba ugovorila je izradu projekta izgradnje Vatrogasnog doma na Novoj cesti, te će uslijed toga biti potrebno izvršiti i rekonstrukciju državne ceste D-66, Nove ceste, radi omogućavanja pristupa na nju. Kako priprema dokumentacije nije završila u 2020. godini, sredstva se prenose u 2021. godini a utrošiti će se kad se s nadležnim ministarstvom, Hrvatskim cestama i drugim sudionicima ovog projekta ugovori početak radova.

- izgradnja kolno-pješačkog prilaza ispod vodospreme Ičići (370.000,00) - po ugovoru zaključenom s privatnim investitorima oni su uplatili manji dio sredstava, a u međuvremenu su zatražili da se početak radova odgodi jer zbog COVID-19 nisu u mogućnosti osigurati sredstva za izgradnju ceste i svog objekta, te očekuju da bi s tom izgradnjom mogli krenuti krajem 2021. i početkom 2022. godine.

IV. Ovo izvješće objaviti će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 363-01/21-01/38

UBRBOJ: 2156/01-01-21-1

Opatija, 3. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10006&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr