SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
GRAD KRK

39.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o izboru Odbora za društvene djelatnosti

I.

U Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. JOŠKO MARKOVIĆ, za predsjednika,

2. JOSIP KARABAIĆ, za člana,

3. IRIS RADIVOJ, za članicu,

4. VEDRAN KIRINČIĆ, za člana,

5. IVA TABAR, za članicu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 013-03/21-01/20

URBROJ: 2142/01-01-21-3

Krk, 21. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51500&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr