SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
GRAD KRK

31.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o izboru Odbora za proračun i financije

I.

U Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. IVAN JUREŠIĆ, za predsjednika,

2. DANIJEL MILOHNIĆ, za člana,

3. ZORAN MOROŽIN, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 013-03/21-01/12

URBROJ: 2142/01-01-21-3

Krk, 21. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr