SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
GRAD KRK

29.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. i 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) i članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o naknadama troškova za rad članova
Gradskog vijeća i radnih tijela

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje naknada za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima Gradskog vijeća Grada Krka (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 2.

Članovi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika imaju pravo na naknadu za rad.

Članak 3.

Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi:

– predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 1.000,00 kuna neto mjesečno,

– potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 800,00 kuna neto mjesečno,

– ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 600,00 kuna neto mjesečno,

– članovi radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika u iznosu od 200,00 kuna neto, za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano.

Osobe iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nemaju pravo na naknadu za rad u radnom tijelu Gradskog vijeća.

Članak 4.

Osim prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke, članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika pripada i pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Članak 5.

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Krka.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije na temelju službene evidencije i naloga za isplatu naknade.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela (Gradskog vijeća i Gradonačelnika) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/05 i 19/17).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 402-10/21-01/03

URBROJ: 2142/01-01-21-4

Krk, 21. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51500&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr