SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
GRAD KRK

26.

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 5. srpnja 2021. godine, donio je

O D L U K U

o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku 2021./2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala ( radnih bilježnica, zbirka zadataka, atlasa, likovnih mapa, kutija za tehnički) i bilježnica svim učenicima osnovne škole s prebivalištem na području grada Krka za školsku 2021./2022. godinu te uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate ove potpore.

Članak 2.

Pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica za školsku 2021./2022. godinu u obliku jednokratne naknade u novcu imaju svi učenici osnovne škole koji su upisani u školsku 2021./2022. godinu i koji imaju prebivalište na području grada Krka te su na temelju raspisanog Javnog poziva, podnijeli zahtjev za isplatu i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica po ovoj Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa ili od drugih isplatitelja.

Članak 3.

Visina novčane naknade iznosi 500,00 kuna i isplaćuje se jednokratno u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica sukladno članku 8. stavak 2. točka 10. Zakona o porezu na dohodak.

Sredstva za isplatu sredstava iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu, Razdjel 001 - Jedinstveni upravni odjel, Program 1008 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje, A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge, na poziciji 1215.1 – Subvencioniranje udžbenika i škol. opr. učenika osnovne škole.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica na temelju ove Odluke i Javnog poziva podnosi se na posebnom obrascu te uz isti treba priložiti sljedeće dokumente:

  • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (roditelja/skrbnika);
  • presliku osobne iskaznice (osobnog dokumenta) učenika;
  • ukoliko je učenik upisan u osnovnu školu na području druge općine ili grada a ne u osnovnu školu na području grada Krka (OŠ “Fran Krsto Frankopan“ MŠ Krk ili PŠ Vrh) potrebno je dostaviti: potvrdu o upisu u osnovnu školu te potvrdu općine/grada gdje se škola nalazi da učenik nije ostvario isto pravo;
  • presliku kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata;
  • potpisanu izjavu da učenik nije ostvario pravo na pomoć za sufinanciranje/financiranje troškova nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica na temelju drugih propisa.

Obrazac Zahtjeva s Izjavom iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, po objavljenom Javnom pozivu, biti će dostupan na web stranici Grada Krka. Zahtjev se predaje osobno u pisarnici Grada Krka (I. kat, soba 27), elektronički putem ili poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2. Zahtjevi će se zaprimati do 30. rujna 2021. godine.

Članak 5.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka.

Gradonačelnik će po potrebi donositi dodatna uputstva radi provedbe ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 602-02/21-01/02

URBROJ:2142/01-02/1-21-3

Krk, 5. srpnja 2021.

G R A D K R K

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51500&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr