SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
GRAD KRK

24.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 126/19 i 17/20) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 6/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka, 21. lipnja 2021. godine, donio je

ODLUKU

o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Krka (u daljnjem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 3.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Krka imenuju se:

1. Goran Grubišić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka - za načelnika Stožera,

2. Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka prometnog i komunalnog redarstva JUO Grada Krka - za zamjenika načelnika Stožera,

3. Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka - član,

4. Dejan Hriljac, načelnik PP Krk Policijske uprave Primorsko - goranske - član,

5. Lenjinka Juričić-Mamilović, voditeljica Službe za prevenciju i pripravnost Ravnateljstva civilne zaštite, PUCZ Rijeka - članica,

6. Goran Lajnert, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk - član,

7. Sanjin Purić, predstavnik/prokurist GP Krk d.d. Krk - član,

8. Marija Jakominić, ravnateljica Gradske organizacije Crvenog križa Krk - članica,

9. Ivan Jurešić, pomoćnik direktora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk - član,

10. Lovorka Nemet Strčić, voditeljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ - Ispostave Krk - članica.

Članak 4.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera.

Prijedlog za sazivanje sjednice Stožera može dati svaki član Stožera, a načelnik Stožera donosi konačnu odluku o sazivanju.

Nalog za sazivanje sjednice Stožera može dati i Gradonačelnik Grada Krka.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Članak 5.

Stožer donosi Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Krka.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/17).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-03/21-01/01

URBROJ: 2142/01-02/1-21-7

Krk, 21. lipnja 2021.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr