SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
GRAD KRK

22.

Na temelju članaka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 42. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) i članaka 7. i 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na Konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Krka

I.

DINKO JAKOVLJEVIĆ izabire se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 013-03/21-01/07

URBROJ: 2142/01-01-21-3

Krk, 10. lipnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Nikša Franov, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51500&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr