SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
GRAD RAB

30.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Raba, gradonačelnik Grada Raba, dana 29. travnja 2021. godine, usvaja

Plan

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara

na području Grada Raba za 2021. godinu

I.

Planom aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2021. godinu utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Raba koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2021. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka utvrđenih Planom operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2021. godinu.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Raba uključeni u protupožarnu sezonu 2021. godine su:

 • gradonačelnik Grada Raba,
 • Stožer civilne zaštite Grada Raba,
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab,
 • Područna vatrogasna zajednica otoka Raba,
 • Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti,
 • Dundovo d.o.o. za komunalne djelatnosti,
 • Hrvatske šume, Šumarija Rab,
 • HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka - Terenska jedinica Rab,
 • HOPS d.o.o. Opatija,
 • Zavod za hitnu medicinu PGŽ - Ispostava Rab,
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ - Ispostava Rab.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2021. godine izvršenjem zadaća iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana su kontakt podaci odgovornih osoba u pravnim osobama iz točke II., koji nisu predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/21-01/58

URBROJ: 2169-01-01-21-2-1

Rab, 29. travnja 2021. godine

GRAD RAB

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51280&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr