SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

33.

Na temelju članka 12. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja 22. travnja 2021. godine donosi:

Plan

operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini

1. UVOD

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske donijela je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (Narodne novine, broj 4/21).

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Predmetnim Programom aktivnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđena je kontinuirana obveza poduzimanja općih i posebnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru u cilju planiranja i provedbe preventivnih aktivnosti radi otklanjanja opasnosti od nastajanja i širenja požara, te poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja u sustavu zaštite od požara.

S tim u svezi Grad Mali Lošinj u koordinaciji s ostalim nadležnim subjektima provođenja mjera zaštite od požara izrađuje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini.

Predmetnim operativnim planom utvrđene su zadaće gradonačelniku, nadležnim gradskim tijelima, vatrogasnim postrojbama i drugim pravnim subjektima, kao nositeljima ili sudionicima u planiranju i provedbi preventivnih aktivnosti u svrhu otklanjanja opasnosti od nastajanja i širenja požara i tehnoloških eksplozija, poboljšanju stanja u sustavu zaštite od požara na otvorenom prostoru Grada Mali Lošinj, pripremama, osposobljavanju i opremanju ljudskih resursa za provođenje preventivnih aktivnosti i intervencija gašenja požara, otklanjanje tehničkih nedostataka na materijalno-tehničkim resursima za provođenje preventivnih aktivnosti i izvođenja intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, planiranje i osiguranje potrebnih financijskih sredstava za utvrđene zadaće i aktivnosti, te izvještavanje o provedbi zadaća i aktivnosti u Operativnom planu provedbe nadležnih tijela za Grad Mali Lošinj te nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

Slijedom navedenoga, gradonačelnik donosi Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini, kao cjeloviti dokument koji sadržava posebne mjere zaštite od požara i zadaće utvrđenim subjektima i sudionicima u provođenju mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru za Grad Mali Lošinj.

2. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI

a) Svi subjekti provedbe zadatka obvezni su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, a neposredni izvršitelji zadataka i teritorijalno nadležnom županijskom stožeru civilne zaštite, ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje provođenje mjera i aktivnosti, odmah po objavi Programa aktivnosti.

b) Svi izvršitelji zadataka iz ovog Programa aktivnosti dužni su izvješće o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, a jedinice lokalne i područne samouprave i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.

c) Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovog Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima korištenim iz državnog Proračuna Republike Hrvatske kao i planiranim financijskim sredstvima za 2021. godinu, dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, a jedinice lokalne i područne samouprave i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 15. siječnja 2022.

Grad Mali Lošinj će redovito objedinjavati i dostavljati izvješća nadležnim tijelima kako je utvrđeno u ovom dijelu Programa aktivnosti. Kontakt osoba je Jasmina Fuks, viši stručni suradnik za mala mjesta i komunalno gospodarstvo.

3. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

1. a) Predstavničko tijelo Grada Malog Lošinja, na održanoj sjednici dana 22. prosinca 2020. godine donijelo je odlukom Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj, objavljenu u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 44/20) koju je izradila Vatrogasna zajednica Primorsko - goranske županije. Temeljem prethodnog, pozitivnog mišljenja Gradske vatrogasne zajednice Mali Lošinj i mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, nadležne policijske uprave, predstavničko tijelo Grada Malog Lošinja, na održanoj sjednici 22. prosinca 2020. godine donijelo je odlukom Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj objavljenog u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 44/20).

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2. a) Organizacija sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2021. godini, na kojoj je potrebno:

b) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju požarnu sezonu;

c) razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na osiguranje financijskih sredstava za podmirenje troškova angažiranja vatrogasaca i upućivanja na plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja dodatnih sezonskih vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske.

d) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području;

e) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja;

Izvješća (zapisnici) i radni materijali sa svakog održanog Stožera civilne zaštite dostavljaju se nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom vatrogasnom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

3. Predstavničko tijelo Grada Malog Lošinja, na održanoj sjednici dana 8.prosinca 2009. godine donijelo je Odluku o provođenju agrotehničkih mjera na području Grada Malog Lošinja, objavljenu u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 52/09 (s izmjenama u 30/10). Odluka o provođenju agrotehničkih mjera na području Grada Malog Lošinja trenutno je u postupku donošenja.

Grad Mali Lošinj dostavlja izvješće o gore propisanim mjerama teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

4. a) Grad Mali Lošinj sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih “divljih odlagališta”.

b) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih “divljih”odlagališta.

c) provjera ispravnosti svih hidranata na području Grada Malog Lošinja, kao i osiguranje nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa i osiguranje pristupa vatrogasnih vozila.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

5. a) Grad Mali Lošinj dužan je ažurirati, odnosno izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara sa posebnim težištem na površinama pod zaštitom u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara u 2021. godini.

b) Grad Mali Lošinj dužan je, sukladno Planu motriteljsko – dojavne službe, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđačko – preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potrencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. Radi usklađivanja ophodnji na području županije i aktivnosti jedinice lokalne samouprave obvezno će uključivati vatrogasne zajednice županija – županijske zapovjednike.

Izrađene planove s prikazom pristupnih puteva za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje, kao i sve ostale propisane mjere, dostavljaju se teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

6. Grad Mali Lošinj obvezan je u svojem proračunu predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka glavnog napora požarne opasnosti izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za tu istu namjenu u slijedećoj godini. Planirana sredstva doznačuju se nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

4. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

1. Grad Mali Lošinj je obvezan Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske dostaviti sve potrebne parametre za korištenje već postavljenih protupožarnih nadzornih sustava (senzori – kamere/detektori i sl.), za područje na kojem se nalaze šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu šumoposjednika.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2. a) Grad Mali Lošinj će u suradnji sa Hrvatskim šumama d.o.o. utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, Grad Mali Lošinj planirati će načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije.

b) Dio Plana djelovanja civilne zaštite s razrađenim popisom raspoložive teške (građevinske) mehanizacije Grad Mali Lošinj dužan je dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

3. Grad Mali Lošinj će sa javnim ustanovama nacionalnih parkova, parkova prirode, sustavno, za zaštićena područja nacionalnih parkova i parkova prirode, provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara.

Izvješće o provedenim preventivnim mjerama se dostavlja teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

4. Turističke tvrtke koje u svom vlasništvu imaju ili upravljaju hotelima, autokampovima i turističkim naseljima dužne su u suradnji s Gradom Malim Lošinjem:

a) izraditi, odnosno ažurirati planske dokumente iz svoje nadležnosti. Iste su dužne izraditi Godišnji plan čišćenja zaštitinih koridora i pravaca za evakuaciju i zbrinjavanje turista i osoblja za slučaj nastanka požara ili drugih velikih nesreća.

b) do propisanog roka izvršiti provjeru funkcionalnosti planova i osposobljenosti za provednu zadaća evakuacije i zbrinjavanja turista.

Planovi evakuacija i zbrinjavanja se usklađuju s Planovima zaštite i spašavanja, odnosno Planovima djelovanja civilne zaštite Grada Mali Lošinj.

Godišnji plan čišćenja, Izvješće o provjeri funkcionalnosti planova i osposobljenosti osoblja te planove evakuacije i zbrinjavanja potrebno je dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

5. Grad Mali Lošinj obvezan je izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem, a na nerazvrstanim cestama. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama, te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti obvezni su provoditi redovna čišćenja cestovnog pojasa.

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja se dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

6. Osigurati dodatni propagandni materijal iz domene zaštite od požara, posebice zaštite površina pod šumama te iste istaknuti na prostoru Grada Malog Lošinja s težištem na pravcima turističkih kretanja tijekom sezone u ljetnim mjesecima.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Operativni plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima u njihovom izvršenju, te teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku I područnom uredu civilne zaštite.

Na osnovi ovog Plana, svi izvršitelji mjera i zadataka, ili sudionici u njima, dužni su izraditi svoje operativne dokumente za rad (upute, podsjetnike, evidencije i drugo).

KLASA: 214-01/21-01/01

URBROJ: 2213/01-01-21-4

Mali Lošinj, 22. travanj 2021.

Gradonačelnica:

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=10005&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr