SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

35.

Na temelju članka 38. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17. i 107/20.), članka 298. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 37. sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada
na području Vinodolske općine

I.

Općina Vinodolska općina pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada na području Vinodolske općine temeljem Odluke KLASA:021-05/20-01/10 URBROJ:2107-03/20-01-282 od 5. studenog 2020. godine, objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave 2020/S 01K-0041474, od 16. studenog 2020. godine. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 13.464.000,00 kuna bez PDV-a.

II.

Poništava se postupak davanja koncesije iz razloga što nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije nije preostala nijedna valjana ponuda.

III.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije bez odgode se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu. Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.

IV.

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije KLASA: 351-01/21-01/2, URBROJ:2107/03-1-21-1 od 12. travnja 2021. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

Obrazloženje

Zapisnikom je utvrđeno da su pristigle četiri ponude i to ponuditelja EKO-MURVICA d.o.o., Trg Stjepana Radića 1/II, 51260 Crikvenica, OIB:58401982639, MULL-TRANS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavlje, OIB: 81751042446, Eko-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavlje, OIB: 50730247993 i Saubermacher EKP d.o.o., 4. gardijske brigade 32, 21 000 Split, OIB: 16933460117.

Na temelju kriterija pod rednim brojem 13. Zapisnika kao sastavnog dijela ove Odluke, Analitički prikaz odsutnosti obveznih osnova za isključenje, ponuditelj Eko-Murvica d.o.o., nije dostavilo traženu dokumentaciju i to: Izjava osuđivanost za kaznena djela, točka 3.1. dokumentacije, stoga ponuda ponuditelja Eko-Murvica nije valjana.

Na temelju kriterija pod rednim brojem 15. Zapisnika kao sastavnog dijela ove Odluke, Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti ponuditelj Eko-Murvica d.o.o., nije dostavilo traženu dokumentaciju i to: Izjavu o roku valjanosti ponude i ESPD obrazac ispunjen sukladno Dokumentaciji o nabavi. Stoga ponudu Eko-Murvice nije valjana.

Ponuditelj Saubermacher EKP d.o.o., na temelju kriterija pod rednim brojem 15. Zapisnika kao sastavnog dijela ove Odluke, Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti nije dostavio traženu dokumentaciju i to: Izjava o jamstvu za provedbu Ugovora o koncesiji, ukoliko bude odabran, Izjava o roku valjanosti ponude, Izjava o prihvaćanju uvjeta navedenih u natječajnoj dokumentaciji ESPD obrazac ispunjen sukladno Dokumentaciji o nabavi (dio IV odjeljak B-1a i 6, te odjeljak C-1b i 7). Stoga ponuda Saubermacher EKP nije valjana.

Za izradu analize prema iznosu procijenjene vrijednosti nabave, uzeti su kriteriji: cijena obvezne minimalne javne usluge, cijena usluge za varijabilni dio, visina naknade za koncesiju i broj korisnika (2244) na području Vinodolske općine i spremnici od 60 i 120 litara. Zaključeno je da su cijene tvrtke Mull trans i Eko Flor za petogodišnju uslugu veće od procijenjene vrijednosti nabave (13.464.000,00 kn).

Stoga na temelju izračuna za procijenjenu vrijednost nabave, ponude tvrtke Mull trans i Eko Flor nisu valjane.

Prema traženim i navedenim kriterijima za postupak davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoz i zbrinjavanja miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada na području Općine Vinodolska općina nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije nije preostala niti jedna valjana ponuda, te je slijedom navedenog odlučeno kao pod točkom II.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od l0 (deset) dana od dana primitka, neposredno ili poštom preporučeno, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/lV, 10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalbeni postupak provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje javna nabava. a koje se odnose na otvoreni postupak.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ:2107/03-02-21-353

Bribir, 14. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik
Općinskog vijeća

dr. sc. Boris Miklić, dipl. inž. šum. v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr