SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

34.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina, na 36. sjednici održanoj dana 6. travnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine k.č.br. 17654 Put od 39 čhv., prema prijedlogu cijepanja pod novom oznakom k.č.br. 17654/2 od 38 m2, ne predstavlja u naravi javno dobro već čini dio kuće i okućnice, te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolska općina (OIB-98133635529), temeljem članka 103. stavak 3. Zakona o cestama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA:021-05/21-01/3

URBROJ:2107/03-02-21-352

Bribir, 6. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

dr. sc. Boris Miklić, dipl. inž. šum., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr