SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA GRADA KRKA

Članak 1.

U Statutu Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), članak 25. mijenja se i glasi:

»Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.«

Članak 2.

U članku 26. stavku 6. riječi: »Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave” zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje raspisivanje i provedba referenduma.«

Članak 3.

U članku 26. a stavku 1. riječ: «središnjem» briše se.

U stavku 2. riječ: «središnje» briše se.

Članak 4.

Članak 30. mijenja se i glasi:

«Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Krka te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora. Zborove građana sazivaju se za cijelo područje ili dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće te Gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad Krk.

Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili dio područja Grada Krka, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće odnosno Gradonačelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.»

Članak 5.

Članci 31. i 32. brišu se.

Članak 6.

Članak 33. mijenja se i glasi:

«Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Krka od lokalnog značenja.

Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Način podnošenja prijedloga i peticija te odlučivanja o njima uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.»

Članak 7.

U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi :

«Gradsko vijeće ima 13 članova.»

Članak 8.

U članku 43. stavku 1. podstavku 3. riječi: «predstojniku ureda državne uprave u županiji» zamjenjuju se riječima: «nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt»

Članak 9.

U članku 47. stavak 3. mijenja se i glasi:

«Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, sukladno sporazumu s poslodavcem.»

Članak 10.

U članku 49. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 2. i 3.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

«Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se sastav, broj, djelokrug i način rada radnog tijela.»

Članak 11.

U članku 51. stavak 2. briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

«Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.»

Članak 12.

Članak 51.a briše se.

Članak 13.

Članak 55. briše se.

Članak 14.

Članak 56. mijenja se i glasi:

«Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, gradonačelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će imenovati gradonačelnik na početku mandata iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova Gradskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.

Zamjenik gradonačelnika je privremeni zamjenik gradonačelnika koji zamjenjuje gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je gradonačelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Grada.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata Gradonačelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti Gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je Gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Gradonačelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.»

Članak 15.

U članku 57. stavku 1. riječi: «i njegovom zamjeniku» brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

«Ako prije isteka mandata Gradonačelnika prestane mandat Gradonačelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. »

Stavci 3., 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 16.

U članku 58. stavku 1. riječi: «i njegov zamjenik mogu se» zamjenjuju se riječima: «može se».

Stavak 6. briše se.

U stavcima 7., 8., 9. i 10. riječi: «i njegovog zamjenika» brišu se.

Članak 17.

U članku 80. podstavku 7. riječi: «mjesne zborove građana» zamjenjuju se riječima: «zborove građana» .

Članak 18.

U članku 82. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavci 5., 6. i 7. postaju podstavci 4., 5. i 6.

Članak 19.

Iza članka 99. dodaje se članak 99. a koji glasi:

«Grad će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.»

Članak 20.

U članku 100. stavak 3. mijenja se i glasi:

«Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika ili 1/3 članova Gradskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.»

Članak 21.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopune Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Krka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopune Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopune Statuta.

Članak 22.

Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Osoba zatečena na dužnost zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 23.

Ove Izmjene i dopuna Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije», osim članaka 7., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 012-03/21-01/01

UR. BROJ: 2142/01-01-21-5

Krk, 11. ožujka 2021.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr