SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

4.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj, Općinski načelnik Općine donosi

Pravilnik

o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu KLASA: 022-05/20-01/01 URBROJ: 2112-05-02-20-8, koji je 28. siječnja 2020. godine donio Općinski načelnik, u članku 12. stavci 1.,2.,3. i 4. „brišu se“.

Članak 2.

U članku 13. iza stavka 2. dodaje stavak 3. koji glasi:

Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj poslove iz svog djelokruga obavlja u radnim prostorijama u zgradi sjedišta općine na adresi :Mrkopalj, Stari kraj 3.

U ulaznom holu zgrade Općine Mrkopalj, na vidljivom mjestu ističe se raspored radnih prostorija te uredovno vrijeme za rad sa strankama.

Stranke se primaju u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela kod administrativnog referenta te se upućuju ovlaštenom službeniku.Primanje pismena i drugih pošiljki obavlja se u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjelu, a prima ih administrativni referent.

Rad se u radnim prostorijama obavlja pomoću opreme i uređaja kojima je opremljeno svako radno mjesto. Jedinstveni upravni odjel ima svoj telefax. Svaki službenik ima svoj radni stol,računalo,printer i telefon.

Radi što stručnijeg obavljanja poslova iz djelokruga upravnog tijela ,službenicima i anmještenicima dostupna je stručna literatura smještena u radnim prostorijama.

Članak 3.

U POPISU RADNIH MJESTA, koji je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 1.Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, kod stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama riječi „sa općinskim načelnikom,čelnicima upravnih tijela i ostalim županijskim tijelima,proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,pravnim osobama u vlasništvu općine,tijelima javne vlasti i po potrebi posla i drugim institucijama i pravnim osobama“ brišu se.

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 3.Administrativni referent, kod stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka riječi “ pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka ,metoda rada i stručnih tehnika postupaka i metoda rada te provedbu odluka nadređenog iz područja uredskog poslovanja“ zamjenjuju se riječima koje glase: “ te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka ,metoda rada i stručnih tehnika.“

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 4.Referent-komunalni redar kod stupnja samostalnosti u radu , riječi „pročelnika i općinskog načelnika „ zamjenjuju se riječima koje glase:“nadređenog službenika“ te kod stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama, riječi „ i izvan odjela u svrhu savjeta,prikupljanja i razmjene informacija iz područja komunalnog gospodarstva“ zamjenjuju se riječima koje glase: “nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela.“

Članak 4.

U članku 18. riječi“na oglasnoj ploči općine Mrkopalj „ zamijenjuju se riječima: „u Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:022-05/21-01/01

URBROJ:2112-05-02-21-4

Mrkopalj,12. veljače 2021.

Općinski načelnik

Joisp Brozović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=51315&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr