SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

25.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom („Službene novine“ broj 26/09), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko - goranske županije na 36. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donijela je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi
„Sveti Matej“, Viškovo za stjecanje prava vlasništva
nekretnine od Općine Viškovo

Članak 1.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi „Sveti Matej“, Viškovo za stjecanje prava vlasništva nekretnine oznake k.č. 1440/1, k.o. Viškovo, ukupne površine 3736 m2, upisano u zk.ul. 1335, od Općine Viškovo, bez naknade.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-49

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr