SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
OPĆINA PUNAT

5.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 35. sjednici održanoj 09. veljače 2021. godine donosi

POSLOVNIČKA ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/18 i 3/20), u članku 28. stavku 2. alineji 3. iza riječi: „načelnikom“ briše se zarez i riječi: „zamjenikom općinskog načelnika“.

Članak 2.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća.“

Članak 3.

U članku 42. stavku 2. riječi: „zamjenik općinskog načelnika i“ brišu se.

U stavku 3. iza riječi: „načelnik“ briše se zarez i riječi: „zamjenik općinskog načelnika“.

Članak 4.

U članku 65. stavku 3. riječi: „i zamjenika“ brišu se.

Članak 5.

U članku 77. iza riječi: „načelniku“ briše se zarez i riječi: „zamjeniku općinskog načelnika“.

Članak 6.

Iza članka 77. dodaje se članak 77. a te isti glasi:

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti za vrijeme trajanja istih, sjednice se iznimno mogu održavati elektroničkim putem.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka sjednice se održavaju elektronički putem e-maila ili video konferencije.

O održavanju sjednice elektroničkim putem odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.“

Članak 7.

U članku 90. alineji 5. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 8.

U članku 91. alineji 2. riječi: „ i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 9.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 1., 2., 3., 4., 5., 7. i 8. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-02-01-21-4

Punat, 9. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=51521&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr