SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 3. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina, na 34. sjednici održanoj 4. veljače 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Vinodolske općine

članak 1.

U nazivu ovog akta, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/16.), riječi “Vinodolske općine”, zamjenjuju se riječima “Općine Vinodolska općina“, (u nastavku teksta: Odluka).

Članak 2.

U članku 1. ove Odluke riječi „Vinodolske općine“, zamjenjuju se i riječima „Općine Vinodolska općina“.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„(1) Upravni odjel obavlja upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Vinodolska općina te povjerene poslove državne uprave.

(2) Upravni odjel neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina.”

.Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

“Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina na način i u postupku propisanom Statutom Općine Vinodolska općina te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.“

Članak 5.

U članku 5. riječi „Vinodolske općine“, mijenjaju se i riječima „Općine Vinodolska općina“.

Članak 6.

Naslov III. poglavlja pod nazivom „NAČIN RADA, RUKOVOĐENJE I ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA“ mijenja se i glasi: „UPRAVLJANJE I RAD UPRAVNOG ODJELA“

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„(1) Upravnim odjelom upravlja pročelnik.

(2) Odsjecima kao unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravnog odjela upravljaju voditelji.

(3) Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela, odnosno Odsjeka i isti odgovara za svoj rad i rad službenika u Upravnom odjelu odnosno Odsjeku kojim upravlja.

(4) Pročelnik odgovara za rad Upravnog odjela općinskom načelniku.

(5) Pročelnika imenuje i razrješuje općinski načelnik na način propisan zakonom.

(6) Za slučaj duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegovog povratka na posao, općinski načelnik može iz redova službenika Upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto, privremeno ovlastiti za obavljanje poslova pročelnika ili primiti u službu osobu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika po postupku propisanog zakonom.

(7) U odnosu na službenike i namještenike u Upravnom odjelu, pročelnik ima položaj čelnika tog tijela.“

Članak 8.

Članak 9. stavak 1. –briše se.

Članak 9.

Članak 11. mijenja se i glasi:

„(1) Upravni odjel Općine Vinodolska općina u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

(2) Upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.

(3) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

(4) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

(5) Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(6) Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.“

Članak 10.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina kao i opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika osim odluke o kriterijima za ocjenjivanje i načina provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Općine Vinodolska općina, koju odluku donosi Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina.“

Članak 11.

U svim člancima Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/16.) koji imaju dva (2) i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.“

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ:2107/03-02-21-319

Bribir, 4. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=91253&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr